Portál o veřejných zakázkách a koncesích

Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí Ministerstva pro místní rozvoj ČR připravil portál, na kterém naleznete komplexní a přehledné informace týkající se zadávání veřejných zakázek. Naším cílem bylo vytvořit uživatelsky přívětivé, přátelské a komunikativní prostředí se snadnou orientací.

Co na portálu naleznete?

Návštěvník portálu má možnost se velmi jednoduchým způsobem zorientovat v národních i evropských právních předpisech k veřejným zakázkám a koncesím.

Komplexně řešený je zde informační systém o veřejných zakázkách, pod kterým se nachází přístup k Věstníku veřejných zakázek, k seznamu kvalifikovaných dodavatelů a systémům certifikovaných dodavatelů, ke statistikám veřejných zakázek, k rejstříku koncesních smluv, přístup ke klasifikacím a číselníkům. Dostupný je zde také rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek     resp. rejstřík osob se zákazem plnění koncesních smluv    .

Samostatný oddíl je věnován elektronickém zadávání veřejných zakázek, kde jsou k dispozici kompletní informace k Národnímu plánu elektronizace VZ 2006-2010 resp. ke Strategii elektronizace zadávání VZ 2011 - 2015. V tomto oddíle naleznete i seznam certifikovaných elektronických nástrojů a seznam certifikačních orgánů. 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR je gestorem významných opatření Národního plánu elektronického zadávání veřejných zakázek Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ), resp. Elektronické tržiště veřejné správy. Pozornost je věnována také centralizovanému zadávání veřejných zakázek.

Součástí portálu je také poskytování informací o vzdělávání. Dále existuje možnost výměny názorů v části Info-forum. Na portálu nechybí ani odkaz na Public private partnership, do jehož rámce spadají koncesní smlouvy.

V navigaci naleznete přístup k aktualitám, odkazům, kontaktům a dalším informacím, které mají proměnlivý charakter. Zde bude také umístěn vstup do archivu, kde budou uložena stanoviska a jiné dokumenty, které již nebudou platné či aktuální.

Pod každým odkazem v nabídce bude uložena vstupní informace, která návštěvníka portálu upozorní, jaké podrobnější informace může dále očekávat.

Kdo portál provozuje?

Portál o veřejných zakázkách a koncesích je provozován státní správou. Poskytuje informace o činnosti věcně příslušných správních úřadů v oblasti veřejných zakázek a koncesí a slouží odborné veřejnosti. Portál není určen pro uveřejňování informací o aktivitách soukromoprávních subjektů.

Nejnavštěvovanější

5.2.

Tato metodika byla zpracována na základě usnesení vlády ze dne 23. května 2007 č. 536 k Analýze pilotních projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru, bod II.2. Cílem předkládané metodiky je dodat jednoduchý návod - kuchařku - pro zadavatele tzv."projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru" (dále jen PPP) tak, aby mohli dle návodu snadno postupovat při přípravě PPP projektu spadajícího pod definici koncesního zákona.