Evropské a jiné dokumenty

 

ARCHIV

Strategické materiály Evropské unie k problematice PPP včetně vybraných studií a analýz poradenských firem

Leg. průvodce pro infrastrukturní projekty financované ze soukromých zdrojů (UNCITRAL - OSN, 2001)

Cílem tohoto dokumentu bylo vydat referenční materiál pro zadavatele a zákonodárce, kteří by jej použili při přípravě legislativního prostředí a regulace pro PPP projekty. Průvodce pomáhá identifikovat oblasti práva, které jsou typicky relevantní pro oblast použití soukromých investic v projektech zajišťování veřejné infrastruktury. Smyslem dokumentu není poskytnutí poradenství při přípravě smluv, nicméně materiál popisuje některé smluvní otázky v rozsahu, jež odpovídá problematice, která může být zákonem užitečně upravena.

Uncitral - Model Legislative Provisions on Privately Financed Infrastructure Projects (UNCITRAL - OSN, 2004)

Po přijetí "Legislativního průvodce pro infrastrukturní projekty financované ze soukromých zdrojů" z roku 2001 Komise OSN svěřila navazující činnost pracovní skupině, jejímž úkolem bylo na základě doporučení Legislativního průvodce připravit "Modelová legislativní opatření".

Tento dokument obsahuje řadu doporučení k obecným legislativním principům (tzv. legislativní doporučení) a modelová legislativní opatření (tzv. modelová opatření) pro projekty veřejné infrastruktury zajišťované soukromým sektorem. Legislativní doporučení a modelová opatření mají sloužit národním zákonodárcům při tvorbě legislativního prostředí, které by bylo příznivé pro rozvoj PPP projektů.

Interpretační sdělení EK o koncesích podle práva Společenství (2000/C 121/02) 

Interpretační sdělení EK o koncesích podle práva Společenství se zaměřuje pouze na problematiku koncesí jako specifickou část PPP. Jde o hloubkovou analýzu koncesí zejména z pohledu jejich ukotvení v evropském právním systému jako pomůcka při orientaci všem zainteresovaným subjektům v otázce koncesí a koncesních řízení.

Směrnice pro úspěšná partnerství veřejného a soukromého sektoru (EK, leden 2003)

Tyto Návody jsou vytvořeny jako praktický nástroj pro zadavatele PPP projektů, kteří jsou pověřeni strukturováním PPP projektů a kombinováním prostředků EU. Nekladou si za cíl poskytnout kompletní metodiku nebo definovat současnou či budoucí politiku. Mají být považovány za vodítko k identifikaci a rozvoji klíčových otázek ovlivňujících rozvoj úspěšných PPP projektů. Návody se zaměřují na čtyři klíčová témata: zajištění otevřeného přístupu k trhu a poctivé soutěže; ochrana veřejného zájmu a maximalizace přidané hodnoty; definování optimální úrovně grantového financování a určení nejefektivnějšího typu PPP pro daný projekt.

Zelená kniha o partnerství veřejného a soukromého sektoru a právu Společenství o veřejných zakázkách a koncesích ze dne 30.4.2004 (COM (2004) 327)

Zelenou knihu o partnerství veřejného a soukromého sektoru a právu ES o veřejných zakázkách a koncesích lze považovat za nejsystematičtější dokument popisující problematiku PPP z pohledu její právní úpravy na komunitární a národní úrovni.

Záměrem Zelené knihy je objasnit rozsah aplikace norem Společenství ve fázi výběru soukromého partnera a v rámci následujících fází, určit veškeré případné nejasnosti a provést rozbor, do jaké míry je právní základna Společenství vhodná k regulaci PPP s jejich zvláštnostmi a nezbytnými prvky. Účelem Zelené knihy je spustit veřejnou debatu o možnostech aplikace práva Společenství o veřejných zakázkách a koncesích na PPP projekty.

Zpráva o veřejné diskusi k Zelené knize o PPP 3.5.2005

Vydání "Zelené knihy o PPP a právu společenství o veřejných zakázkách a koncesích" (COM(2004) 327) v dubnu 2004 iniciovalo veřejnou debatu o tomto tématu. Cílem diskuse byla snaha zjistit, zda je na evropské úrovni potřeba případné intervence do procesu výběru soukromého partnera a v rámci následujících fází tak, aby byl zajištěn nejlepší způsob rozvoje PPP v prostředí účinně fungující hospodářské soutěže a dostatečné právní jistoty.

EK vyzvala všechny zainteresované subjekty k zaslání připomínek a komentářů na 22 uvedených otázek do 30. července 2004. Zpráva o této diskusi analyzuje příspěvky obdržené od zástupců členských zemí, veřejných institucí, evropských a národních asociací, veřejných a soukromých podniků a soukromých osob a snaží se objektivně hodnotit hlavní současné trendy.

The EIBs role in Public - Private Partnerships European Investment Bank, 15.7.2004

Tento dokument představuje souhrnnou zprávu EIB o problematice PPP. Dokument obsahuje informace o získaných zkušenostech banky s financováním projektů PPP, otázky legislativního a dalšího postupu, které musí být pro rozvoj národních programů PPP řešeny, a popisuje roli banky jako katalyzátora v procesu financování veřejné infrastruktury soukromými zdroji.

Sděleni Komise ES Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o partnerství veřejného a soukromého sektoru a právu Společenství o zadávání veřejných zakázek a koncesí ze dne 15.11.2005 (COM(2005) 569 final)

Toto Sdělení navazuje na výsledky Zprávy o veřejné diskusi k Zelené knize o PPP a předkládá možnosti politik s cílem zajistit účinnou hospodářskou soutěž pro partnerství veřejného a soukromého sektoru bez přílišného omezování pružnosti potřebné pro navrhování inovačních a často složitých projektů. Sdělení se zabývá klíčovými otázky pro možná následná opatření na úrovni ES, koncesemi a institucionalizovanými PPP.

New decision of Eurostat on deficit and debt - Treatment of public-private partnership (18/2004 - 11.2.2004)

Dokument obsahuje rozhodnutí Eurostatu o způsobu účtování PPP projektů v systému národních účtů. Toto rozhodnutí specifikuje vliv těchto projektů na státní dluh. Eurostat doporučuje, aby aktiva v PPP projektech byla klasifikována jako mimobilanční, jestliže jsou splněny obě následující podmínky: 1. soukromý sektor nese stavební riziko a 2. soukromý sektor nese alespoň jedno z rizik dostupnosti nebo poptávky.

PPP in Europe: an overwiew (Freshfields Bruckhaus Deringer, prosinec 2005)

Obsahem studie je stručná analýza PPP ve vybraných evropských zemích. Každé zemi je věnována samostatná kapitola, jejíž součástí je popis současné situace v dané zemi, zhodnocení základních předpokladů pro rozvoj PPP a prognóza budoucího vývoje. Studie rovněž obsahuje kapitolu speciálně zaměřenou na problematiku veřejných zakázek v EU (zejména ve Velké Británii a Německu). V materiálu jsou analyzovány následující země: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Itálie, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko a Španělsko.

Strategické obecné zásady Společenství (EK, červenec 2005)

Strategické obecné zásady Společenství představují rámcový strategický dokument pro politiku soudržnosti a definují hlavní principy, které budou z evropských prostředků podporovány. Dokument ve vztahu k PPP zdůrazňuje jejich výhody, podmínky správného fungování PPP, doporučení pro použití fondů EU a zapojení evropských institucí do přípravy a realizace projektů PPP. Tento dokument začleňuje principy PPP mezi významné faktory podporující správné fungování politiky soudržnosti.

Analýza významných rozsudků ESD v oblasti veřejných zakázek a koncesí

Tento dokument představuje soubor judikatury Evropského soudního dvora ve vztahu k veřejným zakázkám a koncesím. Obsah dokumentu tvoří výstupy z analýz jednotlivých případů, které řeší oblasti jako jsou veřejná zakázka, podlimitní veřejná zakázka, definice zadavatele, dodavatelé, zásady, výjimky, kvalifikační kriteria, prokazování kvalifikace, zadávací dokumentace, uveřejňování, zadávací řízení , užší řízení, jednací řízení, mimořádně nízká nabídková cena, nabídky, kriteria pro zadání veřejné zakázky, rámcová smlouva, opravné prostředky, intervence Komise, sektoroví zadavatelé, koncese a předmět směrnic.

PricewaterhouseCoopers: Developing Public Private Partnerships in new Europe (PPIAF/WB, leden 2006)

Pro PPIAF byla vypracována studie s cílem podpořit kombinované projekty PPP. Pomocí analýzy malého vybraného vzorku PPP projektů byly zkoumány faktory, které z důvodu zapojení evropských fondů vedly buď k úspěšnému, nebo neúspěšnému uzavření finanční části smlouvy. Jedná se o projekty realizované v Irsku, Portugalsku, Španělsku, Řecku a v dalších nově přistoupivších státech.

Studie identifikuje existující překážky kombinace PPP a EU fondů, vydává doporučení pro zlepšení kompatibility soukromých zdrojů s EU fondy v PPP, analyzuje případové studie/projekty a dedukuje využití modelových případů pro využití v nových členských státech.

The Economist: Accessing EU funds in the new member states: best practise from around Europe (březen 2005)

Pro PPIAF byla vypracována studie s cílem podpořit kombinované projekty PPP. Pomocí analýzy malého vybraného vzorku PPP projektů byly zkoumány faktory, které z důvodu zapojení evropských fondů vedly buď k úspěšnému, nebo neúspěšnému uzavření finanční části smlouvy. Jedná se o projekty realizované v Irsku, Portugalsku, Španělsku, Řecku a v dalších nově přistoupivších státech.

Studie identifikuje existující překážky kombinace PPP a EU fondů, vydává doporučení pro zlepšení kompatibility soukromých zdrojů s EU fondy v PPP, analyzuje případové studie/projekty a dedukuje využití modelových případů pro využití v nových členských státech.

ATKINS: Best International Practices in Public Private Partnership with Regards to Regional Policy Issues (listopad 2005)