Jste zde: Úvodní strana > Spolupráce a výměna informací > Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce

Česká republika se prostřednictvím zástupců Ministerstva pro místní rozvoj - odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí účastní několika výborů a pracovních skupin v rámci oficiálních struktur Evropské unie i v dalších mezinárodních organizacích. Jedná se o následující iniciativy a orgány.

Informační systém E-CERTIS    

    Informační systém e-Certis slouží k identifikaci dokladů prokazujících splnění kvalifikace, které nejčastěji požadují zadavatelé po uchazečích o veřejné zakázky v jednotlivých členských státech Evropské unie. Jedná se o společnou iniciativu Evropské komise jako provozovatele systému a týmů ze členských států zodpovědných za doplňování a aktualizaci údajů v databázi. Systém byl spuštěn v roce 2010 a v současnosti poskytuje informace o kvalifikačních dokladech v 28 členských státech EU, v Turecku a ve třech státech Evropského hospodářského prostoru (Island, Lichtenštejnsko a Norsko). Většina informací je dostupných v anglickém jazyce, případně také v úředním jazyce daného státu. Za Českou republiku zpracovalo podklady do databáze Ministerstvo pro místní rozvoj.

Službu e-Certis využijí zejména:

• uchazeči o veřejné zakázky – mohou si ověřit, které doklady a osvědčení musí dodat při účasti ve výběrových řízeních na veřejné zakázky v členských státech EU a v jaké formě je musí předložit;

• zadavatelé – zjistí zde, které doklady mají od zahraničních účastníků výběrových řízení vyžadovat a v jaké podobě je mohou akceptovat, jaké jsou zahraniční ekvivalentní dokumenty k domácím kvalifikačním dokladům.

V databázi lze jednoduše vyhledávat informace o kvalifikačních dokladech pomocí vyhledávacích kritérií (typ dokumentu, země, jazyk, klíčová slova). Uživatel má také možnost porovnávat údaje týkající se stejného typu dokumentu ze dvou různých zemí.

Databáze e-CERTIS je referenční zdroj. Poskytuje přehled o tom, jaké nejrůznější dokumenty se požadují a akceptují v jednotlivých členských státech, a základní údaje o jejich obsahu. Informace o tom, že dokument z jednoho státu odpovídá určitému dokladu či osvědčení z druhého státu, není právně závazná.

Výbor pro Dohodu o veřejných zakázkách (Agreement on Government Procurement (GPA) Committe)

GPA je vícestranná dohoda, jejíž účastníci jsou členy World Trade Organization (WTO).

http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm    

Public Procurement Network (PPN)

je mezinárodní síť expertů z jednotlivých úřadů zabývajících se veřejnými zakázkami v členských státech EU, zemích EHP a Švýcarska, jejímž základním účelem je posílit aplikaci zadávacích postupů stanovených právním rámcem ES a to sdílením a vzájemnou výměnou zkušeností a benchmarkingem. PPN rovněž přispívá k řešení problémů spojených se zadávacím procesem s přeshraničními prvky.

http://www.publicprocurementnetwork.org    

Na evropské úrovni působí několik významných činitelů v oblasti elektronického zadávání veřejných zakázek (též "eProcurement"), jimiž jsou především:

Úřad pro uveřejňování úředních tisků

(The Office for Official Publications of the European Communities (Publications Office)) - stará se o provoz a zabezpečení uveřejňování veřejných zakázek ze členských států Evropského společenství v Dodatku k Úřednímu věstníku EU (Official Journal of the European Union), tj. v Tenders electronic daily (TEDu).

http://publications.europa.eu    

http://ted.europa.eu    

Program ISA

Program Interoperability Solutions for European Public Administrations - ISA slouží mj. k poskytování finančních prostředků na projekty v oblasti eGovernmentu. 

http://ec.europa.eu/isa    

Standardizační subjekty

(standardisation bodies) - mezi standardizační orgány, které poskytují standardy v oblasti elektronického obchodu (business) využitelné také pro veřejné zakázky, patří následující subjekty: