Otázky a odpovědi

 

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

ČÁST ŠESTÁ - Seznam kvalifikovaných dodavatelů, Systém certifik. dod., Zahr. seznam dod. (§125 - §145)

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 12

Zahraniční seznam kvalifikovaných dodavatelů

10.07.2015, 10:32:37 :: Dobrý den, zákon o veřejných zakázkách zmiňuje, že lze u nás užít výpisy ze zahraničních seznamů kvalifikovaných dodavatelů ze států EHP (EU, Island, Norsko a Lichtenštejnsko) a dále ze států, s nimiž EU nebo ČR uzavřela mezinárodní dohodu. Kterých dalších států se to aktuálně týká? Platí to i recipročně, že tyto státy uznávají český výpis z SKD? Děkuji Vám za odpověď, Pavel Rubeš

Předmětné ustanovení je doslovným přepisem ustanovení evropských směrnic, které upravují oblast veřejného zadávání. Toto ustanovení zajišťuje toto právo všem subjektům ze členských států EU, EHP a ze států, s nimiž EU případně ČR uzavřela mezinárodní dohodu. Povinnost zadavatele přijmout za uvedených podmínek výpis ze zahraničních seznamu kvalifikovaných dodavatelů tedy platí recipročně pro všechny dotčené státy.

Ministerstvo pro místní rozvoj neeviduje žádné mezinárodní dohody mezi ČR či EU a třetími státy o vzájemném uznávání výpisů ze zahraničních seznamů kvalifikovaných dodavatelů. Po konzultaci s dalšími kompetentními subjekty sdělujeme, že v současné době nemá ČR uzavřeny takové dohody.

Změna, nová provozovna

12.11.2014, 15:04:51 :: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli se musí hlásit nová provozovna (nebo změna stávající)? Ve výpisu z Živnostenského rejstříku je změna zřejmá, ale ve Výpisu se Seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne. Nevím zda se to zanáší někam "hlouběji" ve Vašem systému. Bylo by zřízení nové provozovny důvodem k nahlášení změny? Předem děkuji za odpověď

Dobrý den,
v ustanovení § 126 písm. b) zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) je uvedeno, že se do seznamu kvalifikovaných dodavatelů zapisují tyto údaje o dodavateli: jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, a místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, jedná-li se o fyzickou osobu. Vzhledem k tomu, že se dle ustanovení § 17 zákona č. 455/1991 Sb. ČR o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon) provozovnou rozumí prostor, v němž je živnost provozována, je tedy provozovna místem podnikání fyzické osoby.
 
V ustanovení § 130 odst. (2) ZVZ je uvedeno, že pokud dojde u dodavatele ke změně údajů zapsaných v seznamu kvalifikovaných dodavatelů, která by jinak měla za následek neprokázání splnění základních či profesních kvalifikačních předpokladů, je dodavatel povinen podat žádost o změnu zápisu v seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Pokud dojde ke změně místa podnikání fyzické osoby, stejně tak jako ke změně sídla právnické osoby, které je uvedeno v seznamu kvalifikovaných dodavatelů, jedná se o změnu zásadní, tzn., že tuto změnu je dodavatel povinen podat do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, žádost o změnu zápisu . Povinnost podat žádost o změnu zápisu neplatí, pokud se jedná o novou provozovnu ve smyslu další provozovny, tedy té provozovny, která není uvedená v seznamu kvalifikovaných dodavatelů a slouží jako další prostor, v němž je živnost vykonávána. 

zahraniční seznam kvalifikovaných dodavatelů

13.10.2014, 9:50:37 :: Dobrý den, zajímalo by mne, v jakém rozsahu nahrazuje výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů zadavatelem požadovanou kvalifikaci k plnění veřejné zakázky, resp. zda nahrazuje prokázání kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. a), b), f), g) a h) i ve vztahu k České republice či pouze ve vztahu k zemi sídla, místa podnikání či bydliště? Děkuji

Dobrý den,
Váš dotaz lze rozdělit na dvě části:
1) V jakém rozsahu nahrazuje výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů zadavatelem požadovanou kvalifikaci k plnění veřejné zakázky?
2) Zda výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů nahrazuje prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a), b), f), g) a h)  zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) i ve vztahu k České republice či pouze ve vztahu k zemi sídla, místa podnikání či bydliště?
 
Ad 1) V prvé řadě je nutné si uvědomit, že zahraniční seznam kvalifikovaných dodavatelů (dále jen „zahraniční seznam“) není konkrétním seznamem kvalifikovaných dodavatelů, jedná se o souhrnné označení podobných seznamů dodavatelů vedených jednotlivými členskými státy Evropské unie.
Prvotním předpokladem akceptace výpisu ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů je skutečnost, že byl vydán ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo v jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropskou unií nebo Českou republikou. Dále musí výpis splnit podmínku, že dodavatel má v zemi, která výpis vydala, sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště.
V případě dodržení podmínek stanovených ZVZ lze výpisem ze zahraničního seznamu prokázat v  České republice splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů, a to v plném rozsahu.  Co se týče prokazování technických kvalifikačních předpokladů, lze prokázat splnění jen některých požadavků prokazujících technickou způsobilost.
Rozsah prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů výpisem ze zahraničního seznamu upravuje § 143 odst. 3 ZVZ.
 
Ad 2) Podle § 143 odst. 3 písm. a) ZVZ nahrazuje výpis ze zahraničního seznamu splnění základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 odst. 1 a) až k) nebo odst. 2. To znamená, že z výpisu ze zahraničního seznamu vyplývá splnění obdobných požadavků, které pro splnění základních kvalifikačních předpokladů požaduje český zákon.
§ 143 odst. 3) písm. c)  ZVZ   je však zadavatel oprávněn vedle výpisu ze zahraničního seznamu požadovat rovněž předložení dokladů prokazující splnění kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. f) až h), pokud si toto právo vyhradil v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení.

Seznam významných dodávek u nového produktu

10.06.2014, 18:41:33 :: Dobrý den, prosila bych o informaci jak postupovat u prokázání technické kvalifikace seznamem 3 významných dodávek s uvedením finančního objemu, realizovaných dodavatelem/uchazečem včetně osvědčení od odběratele v případě, že hodlá přibrat do portfolia nový produkt/přístroj od zahraničního výrobce. Jako potenciální uchazeč/dodavatel nemůže tedy poskytnout žádnou referenci. Znamená to nemožnost účasti ve výběrových řízeních? Velice předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,
v souladu s ust. § 50 odst. 2 ZVZ je veřejný zadavatel povinen stanovit požadavky na prokázání splnění kvalifikace v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení. Mezi tyto požadavky může u veřejných zakázek na dodávky patřit i technický kvalifikační předpoklad dle ust. § 56 odst. 1 písm. a) ZVZ, pokud bezprostředně souvisí s předmětem veřejné zakázky.
Pokud není dodavatel sám schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle ust. § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ (tedy i kvalifikační předpoklad dle ust. 56 odst. 1 písm. a) ZVZ) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele v souladu s ust. § 51 odst. 4 ZVZ.
Pakliže se na nabídce podílí uchazeč i subdodavatel, je nutné mimo dokumenty požadované zadávacími podmínkami předložit i tyto dokumenty:

  • čestné prohlášení subdodavatele o tom, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
  • výpis z obchodního rejstříku subdodavatele;
  • smlouvu uzavřenou mezi dodavatelem a subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ.
Druhou možností, jak může dodavatel postupovat, pakliže nemůže sám prokázat splnění určité části kvalifikace, je využití možnosti plnit předmět zakázky několika dodavateli společně, to znamená podat v rámci předmětné zakázky společnou nabídku v souladu s ust. § 51 odst. 5 , resp. odst. 6 ZVZ.
V tomto případě je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ust. § 50 odst. 1 písm. a) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle ust. § 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle ust. § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně.
Ve Vaší situaci je tedy možné využít obou výše uvedených způsobů, tedy prokázání příslušné části kvalifikace (referenčních zakázek) prostřednictvím subdodavatele nebo v rámci společné nabídky s jiným dodavatelem. Pro úplnost ještě dodáváme, že ani v druhém popsaném případě není vyloučena možnost využití subdodavatele. 

Výpis ze SKD

28.03.2014, 12:22:44 :: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, co vše nahrazuje výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Odevzdali jsme nabídku a součástí měl být výpis z OR, ŽR a rejstříků trestů, atd. Tyto dokumnety jsme nahradili výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis prokazuje, že naši statutáři nejsou vedení v rejstříku trestů? Co 3 měsíce si pro tento výpis chodíme na Czech Point, ale nejsem si jista, zda tento výpis aktuálně prokazuje, že nikdo s našich statutárů není veden v rejstříku trestů. Vím totiž, že se výpis ze SKD aktualizuje 1x za rok a když chce zadavatel prokázat ZKP, tak doklady nesmí být starší 90 dnů. Prosím o radu. Děkuji

Dobrý den,

dle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) ve spojení s § 53 odst. 3 ZVZ je dodavatel povinen prokázat splnění tohoto základního kvalifikačního předpokladu prostřednictvím výpisu z evidence rejstříku trestů, a to jak každého jednotlivého člena statutárního orgánu dodavatele, tak výpisem z evidence rejstříku právnických osob dodavatele samotného, je-li právnickou osobou.

V souladu s § 127 odst. 1 písm. a) a b) ZVZ nahrazuje výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 a 2 ZVZ, jakož i splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 a) až d) ZVZ v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Jelikož tedy výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nahrazuje mimo jiné i splnění kvalifikačního předpokladu ve smyslu § 53 odst. 1 písm. a) a b) ZVZ, prokazuje tento výpis, že členové statutárního orgánu dodavatele nejsou vedeni v evidenci rejstříku trestů, jakož i skutečnost, že dodavatel, je-li právnickou osobou, není veden v evidenci rejstříku právnických osob.

V souvislosti s Vaší otázkou a v tomto kontextu rovněž upozorňujeme na ustanovení § 130 odst. 2 ZVZ, podle něhož je dodavatel, dojde-li u něj ke změně údajů zapsaných v seznamu kvalifikovaných dodavatelů, která by jinak měla za následek neprokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů (například tedy neaktuálnost informací uvedených ve výpisu z evidence rejstříku trestů), povinen podat do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, žádost o změnu zápisu. V případě, že tuto povinnost dodavatel nesplní, platí, že ode dne, kdy k takové změně došlo, není zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů, a tudíž od tohoto okamžiku nesplňuje kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky a za účelem prokázání splnění kvalifikace předkládá zadavateli doklady, které neodpovídají skutečnosti, čímž se dodavatel dále vystavuje riziku, že se dopustí správního deliktu ve smyslu § 120a odst. 1 písm. a) ZVZ, za který mu může být uložena pokuta do výše 20.000.000,- Kč a zákaz plnění veřejných zakázek na dobu 3 let.

Ačkoliv je, jak ve svém dotazu správně uvádíte, seznam kvalifikovaných dodavatelů jeho provozovatelem de facto aktualizován 1 x ročně, přesto jsou dodavatelé v něm zapsaní povinni, a to především ve svém vlastním zájmu, zajistit, aby údaje o nich uvedené v tomto seznamu byly správné a aktuální. V opačném případě se vystavují riziku zákazu plnění veřejných zakázek a značným pokutám ukládaným Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, čímž je zároveň zajištěna aktuálnost informací uvedených v seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

prohlášení základních kvalif předpokladů §53 odst. písm i) výpisem ze SKD k autorizovaným osobám v n

19.03.2014, 14:50:12 :: Dobrý den, vztahuje se prohlášení uchazče dle §53 odst. 1 písm. i) obsažené ve výpisu kvalifikovaných dodavatelů (SKD) pouze na odpovědné osoby (autorizované osoby požadavek dle §54 písm. d)) ve výpisu ze SKD uvedené, nebo se toto prohlášení k písm. i) vztahuje obecně i na odpovědné osoby, kterými uchazeč plní kvalifikaci, přičemž tyto osoby ve výpisu ze SKD nejsou? Děkuji

Dobrý den,
dodavatel ve svém čestném prohlášení stanoví, ke kterým osobám a k jakým skutečnostem se jeho prohlášení vztahuje. Zadavatel následně posoudí, zda doklady předložené dodavatelem (např. čestné prohlášení, výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů) prokazují jeho kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky. Pokud dodavatel kvalifikaci nesplní, musí být zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen.
Je-li podle § 54 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“),  požadováno prokázání odborné způsobilosti, pak základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 písm. i) ZVZ splňuje dodavatel, který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů. Pokud dodavatel vykonává odbornou činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento základní kvalifikační předpoklad na tyto osoby.  
Obecně platí, že splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. i) ZVZ prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení a splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. d) ZVZ prokazuje dodavatel předložením dokladu osvědčujícím odbornou způsobilost. Předložení výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nahrazuje prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů doklady, o kterých tak jinak stanoví ZVZ.
Aby došlo k prokázání splnění základního kvalifikačního předpokladu podle §53 odst. 1 písm. i) ZVZ, musí se čestné prohlášení vztahovat k osobě samotného dodavatele nebo k odpovědnému zástupci, pokud je odborná činnost vykonávána jeho prostřednictvím, případně k jiné osobě, která odpovídá za odbornou činnost dodavatele. Tyto osoby budou obvykle také osobami, jejichž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost podle § 54 písm. d) ZVZ. Uvedení dalších osob v čestném prohlášení k prokázání kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. i) ZVZ nemá na splnění kvalifikace vliv.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů pravděpodobně obsahuje ustanovení v tomto znění:
Dodavatel prokázal ministerstvu pro místní rozvoj v souladu s ustanovením § 53 odst. 2 zákona, že:
§ 53 odst. 1 písm. i)
 nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.
Závěrem shrnujeme, že výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dokládá skutečnosti v něm uvedené. Osoby, ke kterým se vztahuje požadavek podle § 54 písm. d) ZVZ a § 53 odst. 1 ZVZ jsou obvykle totožné, ale vzhledem k rozlišným formulacím předmětných ustanovení (odpovědný zástupce nebo jiná osoba odpovídající za činnost dodavatele a osoba, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje) nelze vyloučit, že se u konkrétního dodavatele budou lišit. Na jiné odpovědné osoby, kterými uchazeč plní kvalifikaci, než uvedené v § 53 odst. 1 písm. i) ZVZ se čestné prohlášení podle § 53 odst. 1 písm. i) ZVZ ani výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který toto čestné prohlášení nahrazuje, nemusí vztahovat. Pokud je obsah výpisu se seznamu kvalifikovaných dodavatelů shodný s výše uvedeným příkladem, tak ani nevztahuje.

Povinnost dokladovat od dodavatele certifikáty pro laboratorní nábytek

20.06.2013, 12:10:54 :: Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o informaci, ohledně povinnosti doložit od dodávající firmy certifikáty pro laborat. nábytek, určený jako zařízení laboratoře. Cituji ze stavební dokumentace z roku 2009:Technická zpráva,d.11 Zařízení laboratoře: "Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, certifikát ČSN EN 131150, být ve shodě s EN 14056." Existuje nějaký zákon požadující doložení již zmiňovaných certifikátů dodávajíc firmou? Proč se ptám? Mobiliář pro laboratoř jsme řešili veřejným výběrovým řízením, kde jako jedna z podmínek bylo vyžadováno doložení certifikátů, které byly požadovány již ve stavební dokumentaci určené a schválené k projektu(viz výše). Jedna z firem,dodávající lab. potřeby a nábytek se ohradila, že tímto požadavkem je diskriminujeme(cituji dodavatele "Dodávka mobiliáře pro nové laboratoře- této soutěže se nezúčastníme, sice bychom byli levnější než je vámi požadovaná cena, ale nechceme dělat problémy, proto se nezúčastníme. (zde vysvětlení: Zákon o zadávání VZ zakazuje diskriminaci uchazečů (& 6 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.). Cílem je umožnit účast co největšího počtu zájemců. Proto nelze v zadání požadovat atesty a certifikáty, které nejsou zákonem předepsané pro daný výrobek, protože tím se snižuje počet možných zájemců o VZ a preferuje se uchazeč, který ony certifikáty má, přesto že je zákon nepožaduje. Něco takového je možné pouze v odůvodněném případě, kdy je zadavatel schopen prokázat, že daný výrobek bez onoho „nepovinného“ certifikátu nemůže používat. Obecně platí, že veškeré výrobky uváděné na trh musí být bezpečné a musí být použitelné k deklarovanému účelu a musí odpovídat normám, které jsou pro daný výrobek povinné. Požadavek, že nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, certifikát ČSN EN 131150 atd. jde nad rámec zákona, preferuje jednoho dodavatele a omezuje účast ostatních výrobců laboratorního nábytku, kteří ony certifikáty nemají a nemohou je v soutěžní lhůtě z časových důvodů získat." konec citace ) Příslušný zákon jsem si samozřejmě prostudovala, ale k rozřešení mého problému nijak nepokročilo. Mohli byste mi prosím poskytnout informace týkající se této záležitosti. Velmi děkuji za Vaši odpověď. S srdečným pozdravem Jana Turňová

Dobrý den, při posuzování nastíněné situace je nezbytné vědět, do jaké míry jsou pro provoz laboratoře závazná předmětná ustanovení stavební dokumentace. Zda-li jsou požadavky, uvedené v technické zprávě, natolik důležité (nezbytné), že bez jejich splnění by nebylo možné laboratoř provozovat či mají spíše doporučující charakter. Dále je nutné zkoumat, zda technická zpráva v rámci stavební dokumentace může být závazná i pro mobiliář. Pokud by zadavateli v důsledku nesplnění požadavků uvedených v technické zprávě hrozily sankce, jiný postih či by nebylo možné předmětné vybavení bez požadovaných atestů využívat, je třeba na předmětných certifikátech trvat. V takovém případě pak není možné hovořit o diskriminaci, jelikož nábytek bez těchto certifikátů není možné do předmětných laboratoří umístit a laboratoř využívat ke stanovenému účelu. Dá se předpokládat, že v souvislosti s charakterem místnosti (laboratoř) nelze vyloučit závaznost požadavků, stanovených dotčeným orgánem (např. státní hygienická stanice), na atestované vybavení. Za této situace by bylo možné požadavek zadavatele na výše uvedené certifikáty považovat za zcela legitimní. Pokud by však předmětná ustanovení stavební dokumentace měla pouze doplňkový charakter, je třeba ze strany zadavatele trvat pouze na požadavcích na atesty a certifikáty, které jsou zákonem předepsány pro daný výrobek. 

Cena výpisu SKD

25.01.2013, 13:53:58 :: Dobrý den. Chci se prosím zeptat zda cena jedné strany výpisu z SKD stojí stále 15,-

Dobrý den,
cena jedné stránky výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů je stále 15 Kč.

technické kvalifikační předpoklady

30.09.2011, 14:14:49 :: Dobrý den, rozumí se pojmem stavební práce i dodávka technologie, pokud ne je nutné v referencích od zákazníka uvést cenu? Dále by mě zajímalo, zda pokud naše firma není vedena v rejstříku osob se zákazem plnění VZ, musíme mít k tomuto ještě nějaké prohlášení? Je nutné k nabídce přiložit seznam kvalifikovaných dodavatelů nebo stačí Výpisy z OR a živnost.rejstříku? Děkuji velmi za zodpovězení dotazů

Dobrý den, k Vašemu prvnímu dotazu: Postup pro určení předpokládané hodnoty veřejné zakázky na stavební práce je uveden v § 16 ZVZ, kde se stanoví, že do předpokládané hodnoty veřejné zakázky na stavební práce se započítává předpokládaná hodnota dodávek, které jsou nezbytné k provedení veřejné zakázky na stavební práce a které zadavatel pro dodavatele zajistí. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky na stavební práce nesmí zadavatel zahrnout předpokládanou hodnotu dodávek či služeb, pokud tyto dodávky nejsou nezbytné k provedení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a jejich zahrnutí do předpokládané hodnoty veřejné zakázky na stavební práce by znamenalo, že a) by nemusely být zadány v zadávacím řízení v souladu s tímto zákonem, nebo b) by byly zadány podle ustanovení vztahujících se k podlimitním veřejným zakázkám, ačkoliv podle předpokládané hodnoty jde o nadlimitní veřejné zakázky na dodávky či služby, nebo by byly uzavřeny podle ustanovení vztahujících se k veřejným zakázkám malého rozsahu, ačkoliv podle předpokládané hodnoty jde o podlimitní veřejné zakázky na dodávky či služby. K Vašemu druhému dotazu: Podle § 53 ost. 3 ZVZ je uchazeč povinen prokázat kvalifikační předpoklad podle 53 odst. 1 písm. j) formou četného prohlášení. K vašemu třetímu dotazu: Uchazeč je povinen doložit základní kvalifikační předpoklady tak, jak je uvedeno v § 53;profesní kvalifikační předpoklady způsobem uvedeným v § 54. Prokazování kvalifikace výpisem je alternativou k povinnostem uvedeným v §§ 53 a 54 , je možné jej využít vždy, i když zadavatel tuto možnost výslovně v zadávací dokumentace nezmiňuje (za zákonem stanovených podmínek), ale nenahrazuje prokázání kvalifikace v plném rozsahu. Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 127)může uchazeč doložit splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 nebo 2 s výjimkou předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. k) a l) a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d). Zápis uchazeče do seznamu je dobrovolný.

Cena výpisu ze SKD

03.08.2011, 16:44:46 :: Dobrý den, mohli byste mi, prosím, sdělit, jaká je běžná cena (počet stran) výpisu ze SKD? Je její výše stejná i při doručení skrze elektronickou poštu? Děkuji Markéta Skopalová

Dobrý den, cena za výpis z SKD je 15 ,--Kč za stránku, běžný výpis má 3 strany, záleží na rozsahu údajů v živnostenském rejstříku. V případě zaslání elektronicky je poplatek stejný.

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 12

Pošlete nám svůj dotaz

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku? Napište svůj dotaz do našeho informačního centra a my Vám odpovíme: Poslat dotaz