Jste zde: Úvodní strana > ... > Spolupráce a výměna informací > Info-forum > „STARÝ“ zákon č. 137/2006 Sb., o ... > Otázky a odpovědi > ČÁST ČTVRTÁ - Soutěž o návrh (§102 - §109)

Otázky a odpovědi

 

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

ČÁST ČTVRTÁ - Soutěž o návrh (§102 - §109)

soutěž o návrh

02.03.2015, 16:26:20 :: Jaký je prováděcí právní předpis podle § 103, odst. 7, zákona č. 137/2006 Sb., ZVZ,, pro soutěž o návrh. Jedná se mi o návrh na parametry připravovaného informačního systému.

Dobrý den,
soutěž o návrh je specifickým postupem zadavatele, který směřuje k získání návrhu, projektu nebo plánu, není však specifickým druhem zadávacího řízení a nevede k uzavření smlouvy. K uzavření smlouvy je nezbytné provést navazující zadávací řízení. Zadavatel postupuje při realizaci soutěže o návrh výhradně podle jednotlivých platných ustanovení ZVZ, zejména podle ustanovení § 102 až § 109 ZVZ a dalších.
 
Prováděcí právní předpis k § 103 odst. 7 ZVZ nebyl vydán. Vzhledem k tomu, že vyhláška jakožto prováděcí právní předpis neukládá zadavateli žádné nové povinnosti, nýbrž pouze stanovuje podrobnosti povinností uložených zákonem, absence vyhlášky pro postup v soutěži o návrh není překážkou pro zahájení soutěže o návrh. Ani samotná vyhláška by však ve Vašem případě blíže nezohledňovala specifika pořízení informačních systémů.

Co se týče Vámi požadovaného návrhu na parametry připravovaného informačního systému, doporučili bychom Vám obrátit se na Unii ICT, která již v roce 2011 podporovala využívání soutěže o návrh k zadání veřejné zakázky na ICT a mohla by mít k dispozici dokument podobného rázu.

požadavky zadavatele - ralizace včetně architektonického návrhu

20.12.2013, 18:17:21 :: 1. Je povinen zadavatel zpřístupnit vítězný architektonický návrh ke kontrole, zda byly dodrženy deklarované požadavky zadavatele - výměry poch, využití a funkce jednotlivých prostorů, dodržení předepsaných norem a předpisů 2. Je nedodržení výše uvedených požadavků důvodem k námitce, odvolání a přehodnocení soutěže 3. Může zadavatel nechat po soutěži vítězný návrh přepracovat, aby dodržel jím zadané parametry

Dobrý den,
 
obecně lze uvést, že soutěž o návrh dle § 102 a násl. zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "ZVZ) je zvláštní výběrové řízení, které je upraveno nezávisle na právní úpravě zadávacích řízení uvedených v § 21 ZVZ. Pro výklad ustanovení soutěže o návrh obsažených v části IV. zákona se ustanovení v ostatních částech zákona podpůrně nepoužijí, pokud na ně ustanovení části IV. ZVZ výslovně neodkazují.
Podle § 107 ZVZ rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu (návrhů) činí zadavatel, který odešle oznámení o výběru nejvhodnějšího návrhu všem účastníkům soutěže o návrh, kteří nebyli vyloučeni z účasti v soutěži o návrh. Pro možnost podání námitek platí §110 a 111 ZVZ obdobně. V oznámení o výběru nejvhodnějšího návrhu vyzve zadavatel účastníky soutěže o návrh, jejichž návrhy nebyly vybrány, k jejich převzetí. Výsledek soutěže o návrh zadavatel odešle k uveřejnění způsobem uvedeným v § 146 a 147 ZVZ.
Pro uveřejnění výsledku soutěže o návrh použije zadavatel Přílohu č. XIII s názvem "Výsledky veřejné soutěže na určitý výkon", která je součástí Prováděcího nařízení komise (ES) č. 842/2011, kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1564/2005.
 
Ad1)
Se shora uvedeného vyplývá, že účastníci soutěže, kteří nebyli vyloučeni z účasti v soutěži o návrh, obdrží oznámení o výběru nejvhodnějšího návrhu. Vzhledem k tomu, že do pravomoci účastníků soutěže není a nemůže být svěřena kontrola architektonického návrhu vítězného účastníka z pohledu toho, zda byly dodrženy požadavky zadavatele, předepsané normy a předpisy vyplývá, že vítězný architektonický návrh nelze zpřístupnit uchazečům, kteří nebyli vyloučení z účasti v soutěži o návrh ke kontrole, neboť by tím došlo k porušení principu rovného postavení všech účastníků soutěže o návrh.
 
Ad2)
Z ust. § 107 ZVZ vyplývá, že pro možnost podání námitek v soutěži o návrh platí § 110 a 111 ZVZ obdobně.
Paragraf 110 odst. (1),(2) ZVZ stanoví, že v soutěži o návrh může kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, k zadavateli podat odůvodněné námitky. Námitky musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví, v případě námitek proti podmínkám soutěže o návrh nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání návrhu. V námitkách musí stěžovatel uvést, jaká újma mu v důsledku domnělého porušení zákona hrozí nebo vznikla a čeho se stěžovatel domáhá. Podává-li stěžovatel námitky podle § 110 odst. (2) ZVZ, musí v námitkách uvést skutečnosti rozhodné pro stanovení okamžiku, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozvěděl.
 
Ad 3)
Posuzování a hodnocení návrhů provádí porota. Pro posouzení návrhů porotou se § 76 odst. (1),(2), (6) ZVZ (posouzení nabídek) použijí obdobně. Porota o způsobu hodnocení na základě hodnotících kritérií, uvedených v oznámení soutěže o návrh a případně podrobněji specifikovaných v soutěžních podmínkách, vyhotoví protokol, který včetně návrhů předá zadavateli. O průběhu uveřejnění výsledků, hodnocení návrhů a eventuálním projednání dodatečných dotazů zadavatel vyhotoví písemný protokol s uvedením podmínek zveřejnění návrhů. Zadavatel je vázán hodnocením poroty, ledaže by porušila postup stanovený zákonem nebo soutěžními podmínkami. Vzhledem k popsanému postupu není důvod, aby zadavatel nechával vítězný návrh "přepracovat". Pokud by nebyly dodrženy soutěžní podmínky, porota návrh takového účastníka ze soutěž vyřadí.

Počet porotců

23.05.2013, 13:34:04 :: Dobrý den, ráda bych se zeptala jaký je minimální počet porotců v rámci soutěže o návrh a zda jsou dány nějaké omezující podmínky. Předem velmi děkuji za odpověď. S pozdravem Alena Adamíková

Dobrý den,
pravidla pro složení poroty stanoví § 106 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“). Počet členů poroty však ZVZ neupravuje. Záleží tedy na rozhodnutí zadavatele, kolik fyzických osob jako členů poroty jmenuje. Při ustavování poroty, tedy i při stanovení počtu členů, by však měl zadavatel přihlédnout k povaze a složitosti předmětu soutěže o návrh. Z praktického hlediska lze doporučit, aby byl počet členů poroty vždy lichý, tedy aby porota měla alespoň tři členy.
Porota může být sestavena výhradně z fyzických osob, které musí být ve vztahu k účastníkům soutěže o návrh nepodjaté. Většina členů poroty musí být ve vztahu k zadavateli nezávislá. Nezávislými se rozumí členové poroty, kteří nejsou se zadavatelem v trvalém obchodním vztahu, popřípadě ve vztahu zaměstnaneckém, služebním a obdobném (§ 106 odst. 2 ZVZ). Je-li od účastníků soutěže o návrh vyžadována určitá kvalifikace, musí mít nejméně polovina členů poroty obdobnou nebo rovnocennou kvalifikaci (§ 106 odst. 3 ZVZ). 

Složení poroty v soutěži o návrh

12.01.2011, 9:20:40 :: V § 106 odst. 2 zákona je uvedeno, že většina členů poroty musí být ve vztahu k zadavateli nezávislá a za nezávislého člena poroty se rozumí mimo jiné i osoba v zaměstnaneckém či služebním vztahu k zadavateli. Jakým způsobem má tedy zadavatel postupovat při jmenování členů poroty pro hodnocení návrhů? Z jakého okruhu osob může zadavatel členy poroty jmenovat?

Ustanovení § 106 odst. 2 zákona je třeba chápat tak, že méně než polovina členů poroty může být v zaměstnaneckém, služebním či obdobném vztahu se zaměstnavatelem nebo může mít se zadavatelem trvalý obchodní vztah. Ostatní členové poroty však v žádném takovém vztahu se zadavatelem být nesmí. Jejich vztah se zadavatelem musí být jednorázový, směřovaný na účast v porotě soutěže o návrh. Vztah může být úplatný i bezplatný (čestný). Jmenování členů poroty je čistě na zadavateli. Může jmenovat z výše uvedeného okruhu fyzických osob jakoukoliv osobu, která splňuje požadovanou kvalifikaci (příp. podmínky zvláštních zákonů – např. utajované informace, občanství ČR, zletilost, způsobilost k právním úkonům apod.), případně může tyto členy poroty soutěžit ve výběrovém či zadávacím řízení – podle výše celkových odměn za účast v porotě.

Co je myšleno pod § 27 odst. 6 zákona

29.11.2006, 22:45:04 :: V § 103, odst. 4 písmeno b) zákona je odkaz na § 27 odst. 6 zákona, ale § 27 má jen jediný odstavec, který se nijak nečlení. Co s tím?

V ustanovení § 103 odst. 4 písm. b) ZVZ je uveden chybný odkaz. Správný odkaz měl být na § 23 odst. 6 ZVZ, tedy možnost navázat na soutěž o návrh zadáním navazující veřejné zakázky na služby v jednacím řízení bez uveřejnění. Vzhledem k tomu, že ustanovení § 27 neobsahuje ani odstavec 6, ani ustanovení o soutěži o návrh, je třeba ustanovení § 103 odst. 4 písm. b) ZVZ vykládat podle jeho smyslu tak, jako by odkazovalo na ustanovení správné. Při vhodné příležitosti bude tato chyba novelizací odstraněna.

Pošlete nám svůj dotaz

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku? Napište svůj dotaz do našeho informačního centra a my Vám odpovíme: Poslat dotaz