Jste zde: Úvodní strana > Spolupráce a výměna informací > Info-forum > Otázky a odpovědi > ČÁST SEDMÁ - Společná ustanovení (§146 - ...

Otázky a odpovědi

 

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

ČÁST SEDMÁ - Společná ustanovení (§146 - §157)

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 28

Uveřejňování příloh smluv

9. 4. 2013, 15:03:51 :: Dobrý den, mám dotaz ohledně uveřejňování příloh smluv, které nejsou fyzicky se smlouvou spojené - např. projektové dokumentace nebo zadávacích podmínek. Projektovou dokumentaci uvádíme jako přílohu smlouvy, ale není spojena přímo se smlouvou, je pouze archivována u veřejné zakázky. Bylo by dost obtížné a i náročné z hlediska objemu dat, uveřejňovat na profilu zadavatele takto obsáhlé přílohy. Také nevím, jestli je vhodné uveřejňovat projektovou dokumentaci nebo příp. nabídku zhotovitele (např. položkový rozpočet z nabídky) z hlediska autorského práva nebo z hlediska ochrany obchodního tajemství (viz § 17 obchodního zákoníku). Děkuji za odpověď.

Dobrý den, k Vašemu dotazu o povinnosti uveřejňovat přílohy ke smlouvám v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) sdělujeme následující: Ustanovení § 147a odst. 1 písm. a) ZVZ obsahuje povinnost veřejného zadavatele uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků. Zadavatel má povinnost zveřejnit celou smlouvu, včetně všech jejich příloh, neboť přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy. Zadavatel však není povinen uveřejňovat informace, které jsou předmětem obchodního tajemství. K tomuto však dodáváme, že aby informace dodavatelem označené za obchodní tajemství, byly skutečně obchodním tajemstvím, musí kumulativně naplňovat pojmové znaky obchodního tajemství, které jsou vymezeny obchodním zákoníkem. § 17 Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje. Obecně nelze považovat položkový rozpočet (cenové kalkulace) za předmět, který by byl chráněn obchodním tajemstvím. Je však možné připustit, že existují údaje v položkovém rozpočtu, které pojmové znaky obchodního tajemství mohou naplňovat, případně je v určitém konkrétním případě možno celý položkový rozpočet považovat za obchodní tajemství. Tyto skutečnosti však musí vždy prokázat dodavatel. V souvislosti s touto záležitostí uvádíme rozsudek Nejvyššího soudu 21 Cdo 2022/2000, ve kterém připustil, že skutečností obchodní povahy je možno chápat mimo jiné i cenové kalkulace. Tento názor sdílí rovněž autoři komentáře k obchodnímu zákoníku (Plíva, Štenglová, Tomsa a kol., C. H. Beck 2001), když uvádí, že mezi skutečnosti, které lze považovat za obchodní tajemství, patří i např. obchodní plány, obchodní kalkulace apod. Tuto citaci si vypůjčil také ÚOHS v rámci odůvodnění svého rozhodnutí (Č. j.: ÚOHS-R20/2012/VZ-8011/2012/310/JRa), ve kterém mimo jiné rovněž uvádí následující: Pokud bych přistoupil na to, že nabídky uchazečů je nutné zpřístupnit, včetně částí, ve kterých jsou informace spadající do obchodního tajemství, pak by se dle mého názoru jednalo o natolik limitující skutečnost, která by mohla omezovat jakékoliv zadávání veřejných zakázek z důvodu obav, že konkurenční společnost může získat neodůvodněnou výhodu či prospěch. Nabídku jako takovou je třeba chránit, nabídka nepodléhá povinnostem uveřejnění na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o ochraně osobních údajů. Jeví se jako praktické, aby zadavatel specifikoval v zadávacích podmínkách, které části nabídky budou součástí smlouvy, a tudíž budou uveřejněny. Účelem tohoto omezení je jednak chránit citlivé údaje dodavatele, které by neměly být vyzrazeny, ale také neuveřejňovat údaje, které nesouvisí s plněním, přičemž jsou však součástí nabídky pouze pro účely splnění podmínek zadávacího řízení, např. potvrzení o bezdlužnosti. Obecně lze tedy uvést, že pokud smlouva obsahuje údaje, které mají být považovány za obchodního tajemství, zadavatel tyto pro účely uveřejnění začerní. Ministerstvo pro místní rozvoj však není kompetentní k posouzení, zdali je možno považovat konkrétní položkový rozpočet za obchodní tajemství, či zda je projektová dokumentace předmětem ochrany autorského práva či nikoliv. Tyto záležitosti je třeba posuzovat vždy individuálně s ohledem na zákonná ustanovení a splnění pojmových znaků předmětných institutů. Obecně však platí, že je-li položkový rozpočet a projektová dokumentace přílohou smlouvy, či na ně předmětná smlouva odkazuje, je třeba tyto přílohy v souladu s ustanovením § 147a ZVZ řádně uveřejnit. 

uveřejňování dílčích smluv

8. 2. 2013, 13:55:02 :: Dobrý den, zajímalo by mě, zda dílčí smlouva uzavřená na základě rámcové smlouvy musí být uveřejněna podle ustanovení § 147a ZVZ vždy, či je na ni možné použít výjimku uvedenou v ustanovení § 147a odst. 2 písm. a) ZVZ. Jinými slovy, pokud by dílčí smlouva nedosahovala hodnoty 500 000 Kč, je možné ji neuveřejnit, I přesto, že by předpokládaná hodnota rámcové smlouvy byla v limitu podlimitní či nadlimitní veřejné zakázky? (jak rámcová smlouva, tak dílčí smlouva je uzavírána po 1.4.2012, takže otázka účinnosti novely není předmětem dotazu). Pro upřesnění dodávám, že žádná metodika ani stanovisko MMR se touto problematikou nezabývá. Mnohokrát děkuji za Vaši odpověď a jsem s pozdravem. M. Š.

Dobrý den,
 
ustanovení § 147a odst. 2 písm. a) ZVZ zakotvuje pro zadavatele povinnost uveřejnit i smlouvy uzavřené na veřejné zakázky malého rozsahu s hranicí přesahující 500 000,- bez DPH. Z povahy tohoto ustanovení je zřejmá snaha o naplnění zásady transparentnosti, a to i u veřejných zakázek malého rozsahu.

Lze konstatovat, že vycházíme-li z agumentum a simili (tedy z důkazu podobnosti), lze předmětné ustanovení aplikovat i na dílčí smlouvy uzavřené na základě rámcové smlouvy.
 
V případě, že požadovaná částka za plnění uvedené v dílčí smlouvě uzavřené na základě rámcové smlouvy nedosahuje shora uvedeného limitu, není zadavatel povinen takovou smlouvu uveřejnit.
 
V souvislosti s naplněním zásady transparentnosti upozorňujeme dále na povinnost zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu, kterou zadavatel vynaložil na plnění dle rámcové smlouvy.

Zveřejnění smluv od 500 tis. po 1.4.2012

13. 3. 2012, 11:59:41 :: Musí zadavatel zveřejnit smlouvy od 500 tis. do limitů pro VZMR (dle zákona před novelizací) uzavřené po 1.4.2012 a vyhlášené na základě VZMR před novelou zákona tzn. před 1.4.2012? Je či bude k této problematice vydaný metodický pokyn?

Dobrý den, k Vašemu dotazu ohledně uveřejňování obsahu 500 tis. do limitů pro VZMR (dle zákona před novelizací) uzavřené po 1.4.2012 a vyhlášené na základě VZMR před novelou zákona tzn. před 1.4.2012 Vám zasílám následující vyjádření MMR. Tuto problematiku řeší již doporučení MMR, které je zveřejněno na portále o veřejných zakázkách a koncesích: http://www.portal-vz.cz/Aktuality/Doporuceni-MMR-o-postupu-u-zakazek-v-souvislosti-s Novela prostřednictvím ustanovení § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „ZVZ“) rozšiřuje rozsah informací, které je zadavatel povinen po zadání zakázky, resp. uzavření smlouvy na veřejnou zakázku uveřejnit. Od 1. 4. 2012 bude veřejný zadavatel povinen na profilu zadavatele uveřejnit smlouvu na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uzavřené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky. Zadávání veřejné zakázky jakožto postup směřující k zadání veřejné zakázky, tedy k výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, končí uzavřením smlouvy (včetně povinností uvedených v § 83 a § 85 ZVZ, které jsou systematicky zařazeny v části druhé „zadávací řízení“ zákona o veřejných zakázkách). Přechodné ustanovení čl. II novely se vztahuje pouze na zadávání veřejných zakázek, nikoli na postup zadavatele po zadání veřejné zakázky, tedy ani na povinnosti uvedené v § 147a ZVZ. Povinnost uveřejnit smlouvu novela spojuje s okamžikem uzavření smlouvy; nastane-li tento okamžik až po nabytí účinnosti novely je veřejný zadavatel povinen smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků uveřejnit v souladu ustanovením § 147a odst. 2 novely. Na povinnost uveřejnit smlouvu, její změnu či dodatek nebude mít okamžik zahájení zadávacího řízení vliv. Stejný princip platí i pro uveřejňování smluv a dalších dokumentů podle § 147a v případě veřejných zakázek malého rozsahu (nad 500.000,- Kč). V případě těchto veřejných zakázek nelze o aplikaci přechodného ustavení uvažovat, protože jejich proces není ZVZ formálně upraven a nejde o zadávání ve smyslu ZVZ. Za zadávání lze považovat pouze takový postup zadavatele, kdy zadává veřejnou zakázku v některém z druhů zadávacích řízení, které jsou uvedeny v § 21 ZVZ, v dynamickém nákupním systému nebo na základě rámcové smlouvy. Vzhledem k tomu, že pojem „zadávání“ je v ZVZ jasně definován, nelze jej vykládat extenzivně a přechodné ustanovení tedy nelze vztáhnout i na veřejné zakázky malého rozsahu.

Skutečně uhrazená cena u starých smluv

9. 4. 2013, 15:03:04 :: Dobrý den, chtěl bych se zeptat na povinnost uveřejňování dle § 147a odst. 1 písm. b) tj. výše skutečně uhrazené ceny a tu u těch smluv, kde plnění neskončilo (dlouhodobé smlouvy na dobu neurčitou-určitou), ale byly uzavřeny dávno před novelou. To může být např. elektrická energie, ročně částka přesáhne 1 mil. Kč bez DPH, musíme zveřejňovat výši skutečně uhrazené ceny? V případě, že bychom museli u těchto smluv zveřejňovat skutečně uhrazenou cenu, tak jak je to když roční plnění je do 1 mil. Kč. Jde na toto pohlížet jako na zakázku malého rozsahu a není potřeba zveřejňovat výši skutečně uhrazené ceny? A ještě poslední dotaz k tomuto tématu, město vlastní společnost, která dodává městu Teplo, zde je také potřeba případně zveřejňovat výši skutečně uhrazené ceny? Předem děkuji za odpovědi

Dobrý den,
k Vašemu dotazu o povinnosti uveřejňování skutečně uhrazené ceny Vám sdělujeme v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) následující.
Zákonná povinnost uveřejnit skutečně uhrazenou cenu za plnění veřejné zakázky je vázána na rozhodný okamžik splnění smlouvy, nikoli na okamžik uzavření smlouvy. S ohledem na znění § 147a odst. 3 ZVZ je tedy třeba v případě smluv uzavřených na dobu delší než 1 rok uveřejňovat výši skutečně uhrazené ceny za uplynulý rok do 31. 3. následujícího roku. Tato povinnost vznikla dnem účinnosti poslední novely ZVZ (tedy 1. 4. 2012). Zadavateli tedy vznikla povinnost uveřejnit skutečně uhrazenou cenu za plnění na základě předmětné smlouvy za rok 2012 a to nejpozději ke dni 31. 3. 2013.
Výše skutečně uhrazené ceny dílčího plnění za uplynulý rok není v souvislosti s povinností uveřejnit tuto výši v souladu s § 147a ZVZ podstatná. Povinnost uveřejnit skutečně uhrazenou cenu se vztahuje na hodnotu veřejné zakázky jako celku.  Pokud byla tedy zadána podlimitní či nadlimitní veřejná zakázka, která zároveň nesplňuje podmínky uplatnění výjimky dle § 147a odst. 3 písm. b)                                                                                                                                                                                                       ZVZ, je zadavatel povinen uveřejnit skutečně uhrazenou cenu veřejné zakázky, v případě dlouhodobých smluv skutečně uhrazenou cenu dílčího plnění za uplynulý kalendářní rok. Pro posouzení, zda se na zadavatele vztahuje povinnost uveřejnit skutečně uhrazenou cenu v souladu s § 147a ZVZ, je rozhodné, zda byla veřejná zakázka soutěžena jako veřejná zakázka malého rozsahu, ne jestli je hodnocena jako veřejná zakázka malého rozsahu dle v současné době účinné právní úpravy.
V případě, že by se jednalo o veřejnou zakázku malého rozsahu, na kterou se nevztahuje povinnost uveřejňovat skutečně uhrazenou cenu v souladu s § 147a ZVZ, z důvodu transparentnosti doporučujeme výši skutečného plnění uveřejnit.
Dále upozorňujeme, že jestliže máte uzavřenu smlouvu na dobu neurčitou, tuto smlouvu lze měnit pouze při dodržení ustanovení § 82 odst. 7 ZVZ.
K Vašemu poslednímu dotazu sdělujeme následující:
V souladu s § 147a odst. 3 věta třetí ZVZ platí, že povinnost uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny a plnění veřejné zakázky se nevztahuje pouze veřejné zakázky malého rozsahu a veřejné zakázky, u nichž veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 18 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d) ZVZ.
Z výše uvedeného vyplývá, že i v případě, kdy dodavatelem v rámci veřejné zakázky je společnost vlastněná zadavatelem a zároveň nejsou splněny předpoklady dle § 147a odst. 3 ZVZ, je zadavatel povinen uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny.

zveřejňování smluv - hodnota smlouvy

23. 9. 2013, 16:15:26 :: Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu jakým způsobem určím hodnotu smlouvy v návaznosti na povinnost stanovenou v § 147 a odst. 1 a 2 uveřejňovat u veřejných zakázek malého rozsahu pouze smlouvy jejihž hodnota přesáhne 500 000 Kč bez DPH. Konkrétně se jedná o smlouvu o poskytnutí služby užívání optického vlákna (dodavatel vybrán dle předpokládané hodnoty ve vzmr), když je smlouva uzavírána na dobu neurčitou minimálně však na dobu 10 let. Ve smlouvě je uvedena roční výše penežitého závazku. Jakým způsobem tedy určím hodnotu smlouvy: a) obdobně jako předpokládanou hodnotu (u smluv na dobu neurčitou 48 měsíců krát roční hodnota), nebo za b) minimální doba (zde 10 let) krát roční hodnota, či c) jinak? Děkuji za odpověď Jitka Vokatá

Dobrý den,

veřejný zadavatel je dle § 147a odst. 1 ZVZ povinen uveřejnit smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků. V § 147a odst. 2 ZVZ je vymezeno v kterých případech se povinnosti uvedené v § 147 odst. 1 ZVZ na zadavatele nevztahují. S ohledem na Váš dotaz Vám sdělujeme, že pokud částka uvedená ve smlouvě za veřejnou zakázku za dobu 10 let u zakázky malého rozsahu nepřesáhne 500 000 Kč bez DPH, povinnosti uvedené v § 147a odstavce 1 písm. a) se na Vás jako zadavatele nevztahují. V tomto případě je totiž rozhodující, že smlouva je uzavřena minimálně na dobu 10 let.

Výše skutečně uhrazené ceny

1. 8. 2014, 11:32:47 :: Dobrý den, existuje povinný formulář k uveřejňování výše skutečně uhrazené ceny a uveřejňování subdodavatelů za plnění VZ? Děkuji za odpověď. Kubzová

Dobrý den,

povinný formulář k uveřejňování výše skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů podle § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), stanoven není.
Avšak struktura údajů pro uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a podrobnosti uveřejnění smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku a uveřejnění seznamu subdodavatelů jsou stanoveny v příloze č. 5 vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele.
Pokud jde o výši skutečně uhrazené ceny, uveřejňuje se:
• skutečně uhrazená cena bez DPH v jednotlivých letech plnění
• skutečně uhrazená cena s DPH v jednotlivých letech plnění
Pokud jde o seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky, uveřejňuje se:
• seznam subdodavatelů
• Ke každému subdodavateli se uvádí následující údaje:
o IČO
o název nebo obchodní firma uchazeče v případě právnické osoby/ jméno, příjmení uchazeče v případě fyzické osoby
o země sídla, místa podnikání nebo bydliště uchazeče.
Jako pomocný materiál při uveřejňování doporučujeme Metodiku k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele, která je dostupná zde:
http://www.portal-vz.cz/getmedia/4a1e1b15-d439-4103-922b-fc2ef35038cb/Metodicky-postup_profil-20131231_V6-_2_.pdf

Zasílání Výzvy potencionálním uchazečům emailem

13. 3. 2012, 9:33:22 :: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda email je dostačující a bezpečné pro zaslání Výzvy potencionálnímu uchazeči emailem, nebo je nutné zasílát Výzvu včetně příloh poštou s doručenkou? Děkuji za odpověď

Zákon o veřejných zakázkách připouští v § 148 odst. 2 doručení písemností i jiným způsobem, což může být i prostřednictvím e-mailu. Zadavatel je povinen prokázat v případě potřeby jednoznačně datum odeslání Výzvy. Pokud je schopen toto prokázat i v případě e-mailu, může jej použít. Doporučujeme ( v případě, že jsou výzvy odesílány osobám, které mají všechny zřízenou datovou schránku) odeslat výzvu prostřednictvím datové schránky, kde zadavatel může doložit jednoznačně, kdy byla výzva odeslána a má zároveň i informaci, kdy byla dodána, resp. doručena uchazeči.

Zadávací dokumentace pouze v listinné podobě nebo i na CD

28. 11. 2011, 12:03:07 :: Pokud zadavatel neposkytne v otevřeném řízení nebo ve zjednodušeném podlimitním řízení dálkový přístup k zadávací dokumentaci, je přípustné, aby zadavatel veřejné zakázky na stavební práce poskytl zadávací dokumentaci v elektronické podobě na CD? (Zadávací dokumentace je přílohou výzvy). Např. ve ZPŘ pěti vyzvaným + ostatním přihlášeným zaslat: 1. výzvu, pokyny pro uchazeče, vzor smlouvy, obchodní podmínky, formuláře k prokázání kvalifikace v listinné podobě a projektovou dokumentaci stavby , včetně soupisu prací pouze na CD? nebo 2. výzvu v listinné (písemné) a ostatní části zadávací dokumentace pouze, včetně projektové dokumentace, na CD? Jde o to, že projektovou dokumentaci nemusí mít zadavatel v požadovaném množství, protože neví kolik zájemců si vyžádá zadávací dokumentaci a vícetisky projektové dokumentace není možné zajistit do konce lhůty pro podání nabídek. Zájemci se hlásí po celou dobu lhůty. Děkuji.

Dobrý den, zadávací dokumentace včetně příloh tvoří jeden celek. Poskytováním zadávací dokumentace (nebo její části) v elektronické podobě se myslí poskytování prostřednictvím elektronických nástrojů, které zabezpečí ochranu elektronicky předávaných dat před nežádoucí změnou, identifikaci zadavatele, čas převzetí dokumentace, identifikaci osoby, která o dokumentaci požádala atd. Zákonný rámec elektronické komunikace je stanoven v § 149 ZVZ, podrobněji k těmto požadavkům viz vyhláška 9 /2011 Sb. Z výše uvedeného plyne, že předání technické dokumentace na CD požadavky na elektronické poskytování ZD nesplňuje, nicméně tento způsob nelze vyloučit jako doplňkovou formu k poskytnutí ZD v listinné podobě. Zadavatel si může v zadávacích podmínkách vyhradit právo požadovat úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace. V takovém případě uvede v zadávacích podmínkách výši nákladů na reprodukci zadávací dokumentace, nákladů na balné a poštovné a současně stanoví platební podmínky související s poskytnutím zadávací dokumentace. Zadavatel však nesmí požadovat úhradu těchto nákladů přesahující obvyklé náklady. Zadavatel je povinen i v případě ZPŘ postupovat vůči všem dodavatelům stejně (nediskriminačně), individuálně pouze ve smyslu respektování žádosti konkrétního dodavatele o zaslání ZD v elektronické podobě (nikoliv však na CD) pokud si dodavatel tento způsob výslovně vymíní ve své žádosti. Pouze tehdy, pokud dodavatel nepožaduje předání ZD v listinné podobě může se zadavatel vyhnout problémům se zabezpečením vícetisků. Pokud zadavatel skutečně není schopen zabezpečit poskytnutí ZD podle zákonem stanovených pravidel, může prodloužit lhůtu k podání nabídek (autoremedura podle 111 odst. 6 ZVZ). O tomto kroku je povinen informovat všechny uchazeče a zájemce a tuto informaci zveřejnit na profilu zadavatele (§ 38 ZVZ).

Uveřejňování smlouvy.

6. 9. 2013, 10:21:13 :: Dobrý den, naše město vyhlásilo VZ malého rozsahu na stavební práce, s vítězným uchazečem byla dne 28.6.2013 uzavřena písemná smlouva. Vzhledem k tomu, že cena díla byla nad 500.000,- Kč měla se uveřejnit na profil zadavatele. Bohužel jsem zapomněla a uveřejnila jsem smlouvu až 2.9. 2013. Ptám se co se může stát, když jsem smlouvu uveřejnila s takovým zpožděním? Čeká nás pokuta od ÚOHS pro nedodržení zákona? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
veřejný zadavatel je povinen dle ustanovení § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ)uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku v hodnotě 500 000 Kč bez DPH a více včetně všech jejích změn a dodatků do 15 dnů od jejího uzavření. Pokud tak neučiní, vystavuje se riziku postihu ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad) z důvodu spáchání správního deliktu. Správního deliktu se dle § 120 odst. 1 písm. b) ZVZ zadavatel dopustí, pokud nesplní povinnosti uveřejnění stanovené ZVZ, nebo nedodrží způsob uveřejnění dle ZVZ. Za tento správní delikt se dle § 120 odst. 2 písm. b) ZVZ uloží pokuta do 20 000 000 Kč. Ve Vámi popsaném postupu došlo k pochybení, ale vzhledem k tomu, že k uveřejnění (byť zpožděnému) nakonec došlo, domníváme se, že pokud by Úřad k uložení sankce skutečně přistoupil, výše pokuty by s ohledem na nápravu vlastního pochybení nemusela být příliš velká.

uveřejňování dodatku

21. 1. 2013, 15:36:03 :: Dobrý den, žádám o zodpovězení dotazu, dle § 147a zákona č. 137/2006 Sb., má zadavatel povinnost uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků. Vztahuje se tato povinnost i na uveřejnění dodatku (uzavřeného nyní) ke smlouvě, která byla uzavřena ještě před "dubnovou novelou"???? Děkuji.

Dobrý den,
povinnost zadavatele uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků byla do zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) doplněna zákonem č. 55/2012, kterým se mění ZVZ (dále jen „Novela“). Novela nabyla účinnosti dne 1.4.2012.

Od účinnosti Novely je povinnost zadavatele uveřejnit smlouvu na profilu zadavatele spojena s okamžikem jejího uzavření. V případě, že okamžik uzavření smlouvy nebo dodatku nastane až po nabytí účinnosti Novely, je zadavatel povinen tuto smlouvu nebo dodatek, a to včetně veškerých jejich změn, uveřejnit v souladu s § 147a ZVZ na profilu zadavatele. Okamžik zahájení zadávacího řízení nemá na uveřejňovací povinnost zadavatele žádný vliv.

V návaznosti na shora uvedené se povinnost zadavatele dle § 147a ZVZ vztahuje i na uveřejnění dodatku uzavřeného po 1.4.2012. Za účelem zachování smyslu předmětné povinnosti zadavatele je vhodné a doporučujeme uveřejnit navíc spolu s dodatkem i smlouvu, a to i přesto, že byla uzavřena ještě před účinností Novely.  

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 28

Pošlete nám svůj dotaz

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku? Napište svůj dotaz do našeho informačního centra a my Vám odpovíme: Poslat dotaz