Jste zde: Úvodní strana > Jak na zadávání veřejných zakázek > Metodiky / stanoviska > Archiv metodických pokynů k ZVZ

Archiv metodických pokynů k ZVZ

 

ARCHIV - dne 1. 10. 2016 nabyl účinnosti nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  V současné době je stránka ve výstavbě, v nejbližší době budou publikovány  aktuální metodiky, resp. metodické pokyny.

V souvislosti s účinností zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů byly zpracovány metodiky zadávání (veřejných) zakázek. Metodiky se zaměřují na výklad ucelených institutů a postupů zadávání veřejných zakázek, zejména z praktického hlediska. Cílem materiálu je překlenout mezeru mezi legislativním textem a praktickým uplatněním ustanovení zákona v souvislostech, s vazbou na související právní předpisy, judikaturu Evropského soudního dvora a rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Důležité dokumenty jsou k dispozici také v rámci Aktualit nebo v rámci záložky Stanovisek, v obou případech dostupných na Portálu o veřejných zakázkách a koncesích. Na Portálu lze najít důležité aktualizované dokumenty, vyjadřující se k podstatným změnám, vyplývajícím z novely zákona o veřejných zakázkách  č. 55/2012 Sb.


 


Seznam metodických pokynů dostupných na Portálu o veřejných zakázkách a koncesích
 
 
Metodické stanovisko vytvořené k příloze vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek
 
Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

    Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele [PDF, 1.04MB] - AKTUALIZOVÁNO, (účinnost od 1. srpna 2015)

    Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele [PDF, 1.08MB]  (účinnost od 1. 11. 2014 do 31. července 2015)
 

Metodický postup pro Seznam kvalifikovaných dodavatelů a šablony dokumentů

Metodický postup pro Systém certifikovaných dodavatelů a šablony dokumentů

Metodický postup pro RKS a formulář pro zápis

   Metodické pokyny k doručování prostřednictvím datových schránek
     Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení [PDF, 515.14KB] -  AKTUALIZOVÁNO, duben 2013
 

Hospodárnost, efektivnost a účelnost při zadávání veřejných zakázek
Sborník autorských textů Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek
 

Centralizované zadávání veřejných zakázek
    Metodika vyčíslování úspor dosažených v rámci resortního systému centralizovaného zadávání [MS Word, 188.99KB]
    Metodika pro vyhodnocování efektivnosti nákupu telekomunikačních služeb [PDF, 1MB]
 

Číselník NIPEZ
Metodický pokyn k používání číselníku NIPEZ v praxi
 

Elektronická tržiště veřejné správy
Metodický pokyn výběru provozovatele E-tržiště Zadavatelem ve vztahu k Základním a Aditivním službám
 

Zákon o koncesních smlouvách
Metodika k zákonu č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 

Metodický postup pro elektronické katalogy
    Metodický postup pro elektronické katalogy – minimální obsahové náležitosti [PDF, 92.3KB]