Jste zde: Úvodní strana > ... > Legislativa a Judikatura > Legislativa > Národní legislativa - aktuální a úplné ... > Zákon o veřejných zakázkách a jeho ...

Zákon o veřejných zakázkách a jeho prováděcí právní předpisy

13.01.2014:  
Úplné znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 1. ledna 2014
    Úplné znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 1. ledna 2014 [PDF, 668.93KB]
Zdroj: http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/ [online: 10. 3. 2014]                                                        
                                                                                                                                                                                                  
    Ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dotčená technickou novelou (zákonným opatřením Senátu č. 341/2013 Sb.) [MS Word, 207.5KB]
 
                                                                                                                                                                                                                                                                   Archiv

Znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění způsobených zákonem č. 55/2012 Sb., účinné k 1. 7. 2012

Transparentní novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 
    Znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách od 1. července 2012 [PDF, 1.01MB]
    Znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách od 1. července 2012 [MS Word, 1010KB]

Pro úplnost a možnost porovnání:

Znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění způsobených zákonem č. 55/2012 Sb., účinné k 1. 4. 2012

    Znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách od 1. dubna 2012  [PDF, 796.69KB] 
    Znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách od 1. dubna 2012 [MS Word, 1008KB] Úplné znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, účinné k 1. 1. 2012 (zvýrazněny změny dle posledních 3 novel; novely č. 258/2011 Sb. účinné od 12. 9. 2011 a novel č. 367/2011 Sb. a č. 420/2011 Sb. účinných od 1. 1. 2012) Zdroj: Sbírka zákonů; Aspi verze 12, společnosti Wolters Kluwer ČR, a.s.

    Úplné znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, účinné k 1. 1. 2012 [PDF, 977.34KB] AKTUALIZOVNÉ znění zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, účinné od 1. 4. 2012, zde dostupné v anglickém jazyce / CONSOLIDATED TEXT OF ACT no. 137/2006 Coll. on Public Contracts
(entered into effect on the 1st of April 2012)

    Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, anglická verze [PDF, 738.23KB] - EN


Novely k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:Zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
    Zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb. [PDF, 658.05KB]

Zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
    Zákon č. 303/2013 Sb. [PDF, 1.14MB]

Zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
    Zákon č. 167/2012 Sb. [PDF, 682.19KB] 

Zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
    Zákon č. 55/2012 Sb. [PDF, 595.57KB]

Zákon č. 1/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
    Zákon č. 1/2012 Sb. [PDF, 334.14KB]

Zákon č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
    Zákon č. 420/2011 Sb. [PDF, 389.81KB]

Zákon č. 367/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
    Zákon č. 367/2011 Sb. [PDF, 336.75KB]

Zákon č. 258/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
    Zákon č. 258/2011 Sb. [PDF, 572.87KB]

Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
    Zákon č. 73/2011 Sb. [PDF, 420.53KB] 

Zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
    Zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu  [PDF, 1.02MB]

Zákon č. 423/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
    Zákon č. 423/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách [PDF, 1.22MB]

Zákon č. 179/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
    Zákon č. 179/2010 Sb. [PDF, 565.46KB]

Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
    Zákon č. 227/2009 Sb. [PDF, 1.06MB] 

Zákon č. 417/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
    Zákon č. 417/2009 Sb. [PDF, 919.12KB]

Zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
    Zákon č. 41/2009 Sb. (účinný od 1. 1. 2010) [PDF, 321.8KB]

Zákon č. 110/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
    Zákon č.110/2009 Sb. (účinný od 1. 7. 2009) [PDF, 257.69KB] 

Zákon č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
    Zákon č. 124/2008 Sb. [PDF, 282.31KB]

Zákon č. 76/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb.
Zákon č. 76/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. 

Zákon č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetí (včetně zákona o veřejných zakázkách)
    Zákon č. 296/2007 Sb. [PDF, 580.04KB] 

Zákon č. 110/2007 Sb., o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů včetně zákona o veřejných zakázkách
    Zákon č. 110/2007 Sb. [PDF, 173.29KB] 

 

 Vyhlášky k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:


1/ Vyhlášky ministerstva pro místní rozvojVyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
    Vyhláška č. 230/2012 Sb. [PDF, 2.12MB] 

Klasifikace stavebních objektů je zaměřena na účelové a technické řešení, která jsou rozhodující z hlediska srovnání jednotlivých objektů a poměrně velké přesnosti při stanovení předpokládaných nákladů v přípravné fázi stavební investice.

Klasifikace je čtyřstupňová: obory, skupiny objektů, podskupiny objektů, konstrukčně materiálová charakteristika.

Stavebním objektem je pro tyto účely prostorově ucelená nebo technicky samostatná část stavby.

Stavební prací výrobní povahy se pro tyto účely rozumí samostatná dodávka výsledku stavební výroby směřující k výrobě stavebního objektu.

Dle § 2 vyhlášky č. 230/2012 Sb., jsou všechny stavební objekty a inženýrské objekty zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.
 
Klasifikace stavebních a inženýrských objektů  (obvykle je uváděna zkratkou JKSO) obsahuje druhy a obory stavebnictví, skupiny a konstrukční charakteristiky. Zahrnuje tedy třídění z hlediska účelu i konstrukčního systému objektů, které je dlouhodobě používáno zejména při vymezení „obdobných“ stavebních prací v rámci technických kvalifikačních požadavků, případně při propočtech cen staveb ve fázi projektové přípravy a také pro porovnatelnost předpokládané hodnoty z pohledu ceny v místě a čase obvyklé. Správcem třídníku je Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR  a kompletní třídník je rovněž neomezeně dostupný na internetových stránkách www.sps.cz    .

    Klasifikace stavebních a inženýrských objektů [PDF, 292.72KB] 

Dle § 13 vyhlášky č. 230/2012 Sb., kdy formátem elektronického soupisu prací může být XML formát, viz uvedené soubory níže:
  1. Textový popis struktury a datových typů formátů věty soupisu     Datová věta eSoupis [PDF, 67.96KB]
  2. Aplikační nástroj pro kontrolu formátu vytvořeného eSoupisu, jeho prohlížení, editaci jednotkové ceny a export oceněného soupisu     eSoupisViewer [neznámý typ, 6.27MB]
  3. Popis struktury a pravidel formátu věty eSoupis v XML     eSoupis [neznámý typ, 8.06KB]
  4. Příklad struktury formátu věty eSoupis v XML     eSoupis [neznámý typ, 137.11KB]  
Vyhláška č. 230/2012 Sb., zde dostupná také v anglickém jazyce/DECREE NO. 230 of 25 June 2012, laying down particulars of the delimitation of the subject-matter of a public works contract and the scope of summary worksheet of public works, supplies and services with the statement of measurements.
Decree no. 230/2012 Coll.


Vyhláška č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce
    Vyhláška č. 231/2012 Sb. [PDF, 2.12MB] 

DECREE NO. 231 Coll. of 25 June 2012, laying down commercial terms and conditions for public works contracts (entered into effect on the 1st of September 2012) 
    DECREE NO. 231/2012 Coll. [PDF, 15.88KB]

Vyhláška č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky
    Vyhláška č. 232/2012 Sb. [PDF, 2.12MB] 

DECREE NO. 232 Coll. of 25 June 2012, on details of the scope of justification of purposefulness of public contract and statement of reasons for public contract (entered into effect on the 1st of September 2012) 
    DECREE NO. 232/2012 Coll. [PDF, 36.88KB]Vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele
    Vyhláška č. 133/2012 Sb. [PDF, 6.19MB] 

V Informačním systému o veřejných zakázkách  (http://www.isvz.cz    ) je v sekci „Profily zadavatelů    “ k dispozici podrobný popis XML a XSD schémat a testovací prostředí, kde mohou zadavatelé ověřit, že jimi generované XML odpovídá XSD schématu a strukturovaná data o veřejných zakázkách jsou v souladu s technickou specifikací.Vyhláška č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách
    Vyhláška č. 162/2011 Sb. [PDF, 327.39KB] 

DECREE NO. 162 Coll. of 8 June 2011, on the Manner of Laying down Separate Technical Conditions  for the Purposes of the Act on Public Contracts
DECREE NO. 162/2011 Coll.

Vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách
Vyhláška č. 328/2006 Sb.
Vyhláška č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody
(účinnost od 20. 1. 2011)
    Vyhláška č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů [PDF, 2.48MB] (pdf - 2,48 MB)
    Decree no. 9/2011 Coll. [PDF, 44.67KB]

2/ Související vyhlášky a právní předpisy ostatních resortů


Zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
     Zákon č. 167/2012 Sb. [PDF, 682.19KB]

Vyhláška č. 172/2011 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 326/2006 Sb., o podrobnostech atestačního řízení pro elektronické nástroje, náležitostech žádosti o atest a o výši poplatku za podání žádosti o atest (vyhláška o atestačním řízení pro elektronické nástroje)
    Vyhláška č. 172/2011 Sb. [PDF, 233.58KB]

Vyhláška ministerstva obrany č. 274/2006 Sb., kterou se stanoví seznam vojenského materiálu pro účely zákona o veřejných zakázkách
Vyhláška č. 274/2006 Sb. 
Vyhláška č. 274/2006 Sb - EN

Vyhláška ministerstva financí č. 392/2010 Sb., o stanovení náležitostí obsahu žádosti o předchozí stanovisko Ministerstva financí v oblasti veřejných zakázek
(účinnost od 27. 12. 2010)
    Vyhláška č. 392/2010 Sb., o stanovení náležitostí obsahu žádosti o předchozí stanovisko MF ČR [PDF, 30.11KB]

 

Nařízení vlády k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:Nařízení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 456, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 456/2013 Sb., kterým se novelizují nařízení vlády č. 77/2008 Sb. a 78/2008 Sb.

Nařízení vlády č. 77/2008 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2014
Nařízení vlády č. 77/2008 Sb., ve znění účinném od 1.1.2014    
 

Usnesení vlády k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:Usnesení vlády ze dne ze dne 24. srpna 2011 č. 630 o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb.
    Usnesení vlády č. 630/2011 [PDF, 18.7KB]

Usnesení vlády ze dne 20. července 2011 č. 563 k resortním systémům centralizovaného zadávání veřejných zakázek ústředních orgánů státní správy.
    Usnesení vlády č. 563/2011 [PDF, 35.33KB] 
Analýza možnosti závazku vlády a podřízených organizací realizovat centralizované zadávání na vybrané komodity výrobků a služeb
    Analýza možnosti centralizovaného zadávání [PDF, 648.65KB] 
Minimální požadavky na vytvoření a provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek
    Minimální požadavky [PDF, 113.38KB] 

Usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451 o Seznamu komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště, o Vzorovém provozním řádu elektronických tržišť, o Metodickém pokynu k vybraným chybám v klasifikaci CPV a o změně usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků
    Usnesení vlády č. 451/2011 [PDF, 36.35KB] 
Příloha č. 1 - Seznam komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště:
    Příloha č.1 k usnesení č. 451/2011 [PDF, 256.63KB] 
Příloha č. 2 - Vzorový provozní řád elektronických tržišť:
    Příloha č. 2 k usnesení č. 451/2011 [PDF, 209.01KB] 
Příloha č. 3 - Metodický pokyn k vybraným chybám v klasifikaci CPV schválené nařízením komise (ES) č. 213/2008 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupech při zadávání zakázek, pokud jde o přezkum CPV
    Příloha č. 3 k usnesení č. 451/2011 [PDF, 207.43KB]
Příloha č. 4 - Změny Pravidel systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit
    Příloha č. 4 k usnesení č. 451/2011 [PDF, 59.88KB]

Usnesení vlády ze dne 18. května 2011 č. 381 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
    Usnesení vlády č. 381/2011 [PDF, 25.27KB]
    Návrh novely schválený vládou [PDF, 953.8KB]

Usnesení vlády ze dne 14. června 2010 č. 465 k Pravidlům uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy
    Usnesení vlády č. 465/2010 [PDF, 33.66KB] 
    Pravidla uplatňování environmentálních požadavků [PDF, 30.45KB]
    Příloha č.1 - Metodika pro nákup nábytku [PDF, 77.44KB]
    Příloha č. 2 - Metodika pro nákup výpočetní techniky [PDF, 69.38KB]

Usnesení vlády ze dne 19. dubna 2010 č. 279 o záměru budoucí úpravy zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
    Usnesení vlády č. 279/2010 [PDF, 25.11KB]
    Záměr budoucí úpravy ZVZ [PDF, 48.73KB]

Usnesení vlády ze dne 14. června 2010 č. 481 o změně usnesení vlády ze dne 22. února 2010 č. 158, o opatřeních při zadávání veřejných zakázek
    Usnesení vlády č. 481/2010 [PDF, 24.78KB] 

Usnesení vlády ze dne 22. února 2010 č. 158 o opatřeních při zadávání veřejných zakázek a při hodnocení nabídek
    Usnesení vlády č.158/2010 [PDF, 28.65KB] 
    Příloha k usnesení vlády č.158/2010 [PDF, 19.94KB] 

Usnesení vlády ze dne 11. července 2007 č. 763 o Metodice k používání některých všeobecných technických specifikací při zadávání veřejných zakázek na nákup osobních počítačů
    Usnesení vlády č. 763/2007 [PDF, 23.66KB]
    Metodika  [PDF, 185.28KB]


Důvodová zpráva k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách


Vzhledem k tomu, že vládní návrh zákona o veřejných zakázkách byl v průběhu projednávání v Parlamentu ČR pozměněn několika pozměňovacími návrhy, původní důvodová zpráva přestala odpovídat aktuálnímu znění zákona. Zde dostupná aktualizovaná důvodová zpráva proto byla upravena a doplněna tak, aby odpovídala schválené podobě zákona č. 137/2006 Sb.
    Důvodová zpráva k 137/2006 Sb. [PDF, 513.99KB]