Národní legislativa

 

Vnitrostátní právní úprava musí obecně respektovat základní zásady vyplývající ze Smlouvy o založení Evropského společenství, zejména zásadu transparentnosti, nediskriminace, rovného zacházení a vzájemného uznávání, a to i pro ty vztahy, které nejsou právními akty EU přímo upraveny (například podlimitní zakázky).

Zákon o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů i koncesní zákon, ve znění pozdějších předpisů podrobně rozpracovávají postupy při zadávání jak nadlimitních, tak i podlimitních zakázek (a při koncesním řízení a uzavírání koncesních smluv); přitom však zachovávají rovnováhu mezi principem transparentnosti a přiměřenosti (u podlimitních zakázek je možnost výrazného zkrácení lhůt a menší administrativní náročnost). 

Rovněž nový zákon - zákon o zadávání veřejných zakázek podrobně rozpracovává tyto postupy, rozšiřuje výslovný výčet zásad, kterými se musí zadavatel řídit, o zásadu přiměřenosti a nově zahrnuje i úpravu koncesního řízení, která je ve stávající právní úpravě předmětem samostatného koncesního zákona.