Legislativa

 

V menu naleznete v sekci Legislativa v části Národní legislativa aktuální a úplný přehled zákonů, podzákonných norem, řídících aktů vlády a dalších dokumentů k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů     resp. k zákonu č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů    .
Druhou část menu (Evropská legislativa) pak tvoří evropské zadávací směrnice včetně novel a s nimi souvisejí nařízení Komise.

Od 1. 7. 2006 je zadávání veřejných zakázek a koncesí upraveno zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Hlavní principy právní úpravy veřejných zakázek a koncesí vycházejí ze Smlouvy o založení Evropského společenství a z evropských zadávacích směrnic. Jedná se zejména o principy transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace, vzájemného uznávání a proporcionality. Cílem zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona je zejména zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti nakládání s veřejnými prostředky. Tohoto cíle je dosahováno především vytvářením podmínek pro to, aby smlouvy hrazené z veřejných prostředků byly zadavateli uzavírány při zajištění hospodářské soutěže a konkurenčního prostředí mezi dodavateli.

Účelem zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona je komplexně upravit oblast veřejného zadávání v České republice, a to zejména v návaznosti na předpisy práva EU v této oblasti. V souladu s evropskými zadávacími směrnicemi je veden snahou o vytvoření modernějšího, flexibilnějšího a jednoduššího právního rámce pro veřejné zakázky a koncese.

Hlavním důvodem výše uvedených zákonů je zajištění transpozice směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES do českého právního řádu. Tyto směrnice přinesly mnoho nových a moderních institutů, které bylo z hlediska systematiky problematické zapracovat do starého zákona o veřejných zakázkách.

Oba výše uvedené zákony přinesly větší přehlednost úpravy veřejného investování, jasnější vymezení některých institutů a přispěly tak k větší právní jistotě zadavatelů i dodavatelů.

AKTUALIZOVÁNO

    Nové finanční limity pro veřejné zakázky a koncesní řízení od 1. 1. 2016 [PDF, 196.08KB]