Legislativa

 

V menu naleznete v sekci Legislativa v části Národní legislativa úplné aktuální znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně doprovodného zákona č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek. Oba zákony vstoupily v účinnost dne 1. října 2016. 
 
Dočasně byl v sekci ponechán i přehled zákonů, podzákonných norem, řídících aktů vlády a dalších dokumentů k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů resp. k zákonu č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Druhou část menu (Evropská legislativa) pak tvoří evropské zadávací směrnice včetně novel a s nimi související nařízení Komise.

Od 1. 10. 2016 je zadávání veřejných zakázek a koncesí upraveno zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Účelem tohoto zákona je komplexně upravit oblast veřejného investování v České republice, a to zejména v návaznosti na předpisy práva EU v této oblasti.
  
K nejdůležitějším změnám v novém zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek patří zejména:
 
•  nová přehledná systematika – od obecných pravidel ke konkrétním (není potřeba pročítat celý zákon, jen relevantní pasáže)
•  možnost efektivně reagovat na situace vzniklé v průběhu zadávacího řízení
•  flexibilita podlimitního režimu
•  odstranění zbytečné administrativy
•  posílení odpovědnosti zadavatele
•  regulace soutěže mezi dodavateli, nikoli celého investičního procesu
•  podpora výběru vítězné nabídky na základě kvalitativních ukazatelů
•  zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici v zásadních oblastech (změny smlouvy do hodnoty 30 % předpokládané hodnoty kumulativně po odečtení méně prací)
•  zjednodušení formulářů pro uveřejňování
•  zrychlení a zefektivnění přezkumných řízení u ÚOHS