Realizace Strategie elektronizace

 
Strategie elektronizace je realizována prostřednictvím opatření a úkolů.
Níže naleznete výstupy související s realizací Strategie elektronizace:

A. Opatření související s realizací modulu e-tržišť projektu NIPEZ

Opatření "A.1" vyplývající z usnesení vlády ČR ze dne 10. května 2010 č. 343 k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků ve znění pozdějších usnesení vlády měnících resp. doplňujících usnesení vlády ČR ze dne 10. května 2010 č. 343"
    Opatření A.1 [PDF, 26.75KB]

Opatření A. 2 "Příprava legislativy a metodických pokynů pro e-tržiště"
    Opatření A. 2 [PDF, 106.87KB]

B. Opatření související s realizací modulu NEN projektu NIPEZ 

Opatření B. 1 "Zpracování technické specifikace pro NEN (vč. rozhraní) a individuální elektronické nástroje"
    Opatření B. 1 [PDF, 189.05KB]

Opatření B. 2 "Zpracování kategorizace a standardizace pro všechny nakupované komodity"
    Opatření B. 2 [PDF, 191.84KB]

Opatření B. 3 "Vývoj NEN formou systémové integrace"
    Opatření B.3 [PDF, 25.19KB]

Opatření B. 5  "Příprava/novelizace legislativy v souvislosti s NEN"
    Opatření B. 5 [PDF, 187.69KB]

C. Opatření související se zvýšením úspor z elektronického zadávání

Opatření C. 1 "Vytvoření metodického postupu pro sdružování nákupů v rámci jednotlivých resortů veřejné
správy (resortů ÚOSS, krajů, měst apod.)"
    Opatření C.1 [PDF, 26.93KB]

Opatření C. 2 "Vytvoření seznamu komodit vhodných pro automatickou metodu hodnocení a elektronické aukce
    Opatření C.2 [PDF, 24.88KB]

F. Opatření související se zapojením ČR do metodické a standardizační činnosti EU

Opatření F.1 "Zajištění prezentace strategie elektronizace v rámci PPN (Public Procurement
Network)"
Opatření F.1

Opatření F.5 "Zpracování studie proveditelnosti implementace jednotlivých opatření uvedených v dokumentu Evropské komise „ZELENÁ KNIHA o rozšířeném využití elektronického zadávání veřejných zakázek v EU“ do prostředí ČR"
Opatření F.5 

G. Opatření související s implementací Strategie elektronizace

Opatření G.1 "Aktualizace Řídicí skupiny pro implementaci Strategie elektronizace"
Opatření G.1

Opatření G.4 "Provoz systému získávání informací o legislativních, technických a dalších aspektech souvisejících 
s elektronickým zadáváním veřejných zakázek a informací od jednotlivých zadavatelů ohledně přijímání elektronických obchodních praktik
 
    Zpráva o výsledcích šetření za rok 2014 [PDF, 812.63KB]
    Zpráva o výsledcích šetření za rok 2013 [PDF, 455.99KB]
    Zpráva o výsledcích šetření za rok 2012 [PDF, 2.2MB]