Jste zde: Úvodní strana > Jak na zadávání veřejných zakázek > Elektronické zadávání VZ

Elektronické zadávání veřejných zakázek

ARCHIV Právní rámec pro elektronické zadávání veřejných zakázek je součástí Směrnic Evropského parlamentu a Rady č. 2004/18/ES, o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby a č. 2004/17/ES, o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb.

Tyto směrnice poskytují komplexní rámec pro elektronické zadávání zakázek otevřeným, transparentním a nediskriminačním způsobem, stanovují pravidla pro elektronické nabídkové řízení a určují podmínky pro moderní nákupní metody založené na elektronických komunikačních prostředcích.

Uvedené směrnice byly transponovány do zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), včetně komplexního rámce elektronického zadávání veřejných zakázek.

Pro implementaci nového právního rámce elektronického zadávání veřejných zakázek vydala Evropská komise sdělení Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů č. SEK (2004) 1639 "Akční plán provádění právního rámce v oblasti elektronického zadávání veřejných zakázek", z něhož vyplývá požadavek na členské státy EU zpracovat národní plány zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek.

V návaznosti na výše uvedené dokumenty přijala vláda ČR dne 10. května 2006 usnesení č. 500, kterým schválila Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 - 2010.

Dalším strategickým dokumentem pro elektronizaci zadávání veřejných zakázek se stala Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015, která byla přijata usnesením vlády ČR č. 5 ze dne 5. ledna 2011.

AKTUALITA

Novým strategickým dokumentem pro elektronizaci zadávání veřejných zakázek se stala     Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, vyhodnocení efektivity fungování a návrh dalšího postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy a návrh povinného používání NEN [PDF, 1.9MB] přijatá     usnesením vlády ČR č. 25 ze dne 18. ledna 2016 [PDF, 133.11KB].