Jste zde: Úvodní strana > Jak na zadávání veřejných zakázek

Jak na zadávání veřejných zakázek

V sekci Jak na zadávání veřejných zakázek naleznete informace ministerstva týkající se legislativy, metodik a stanovisek, elektronického zadávání veřejných zakázek a centralizovaného zadávání veřejných zakázek.
Tato stránka slouží jako rozcestník pro rubriky:

Legislativa

V sekci Legislativa naleznete úplné aktuální znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně doprovodného zákona č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek. Oba zákony vstoupily v účinnost dne 1. října 2016. Součástí sekce je aktuální a úplný přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dočasně byl v sekci ponechán i přehled zákonů, podzákonných norem, řídících aktů vlády a dalších dokumentů k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů resp. k zákonu č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Druhou část sekce pak tvoří evropské zadávací směrnice včetně novel a s nimi související nařízení Komise. 

Metodiky / stanoviska

Metodika se zaměřuje na výklad ucelených institutů a postupů zadávání veřejných zakázek, zejména z praktického hlediska. Cílem materiálu je překlenout mezeru mezi legislativním textem a praktickým uplatněním ustanovení zákona v souvislostech, s vazbou na související právní předpisy, judikaturu Evropského soudního dvora a rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Elektronické zadávání veřejných zakázek

Rubrika obsahuje vymezení právního rámce pro elektronické zadávání veřejných zakázek, jenž je součástí evropských zadávacích směrnic (zejména Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, resp. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES).

Centralizované zadávání veřejných zakázek

Rubrika obsahuje ucelené informace o možnosti zadávání veřejných zakázek centralizovaným způsobem či prostřednictvím centrálního zadavatele. V českém právním řádu centralizované zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.