Archiv

 
Archiv

Ministerstvo pro místní rozvoj, na podporu implementace zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k nim, uskutečňuje řadu vzdělávacích aktivit.

Jednou z těchto aktivit je pořádání konferencí, seminářů a přednášek. V této části Portálu informuje Ministerstvo pro místní rozvoj o termínech a zaměření těchto akcí, které pořádá MMR nebo na kterých se partnersky podílí. Dostupné jsou zde i prezentace z již realizovaných akcí.

Rok 2015


Konference "Smart Public Procurement: new frontiers for public procurement", 12. června 2015, Grandior Hotel Prague, Praha 1
odkaz na stránky konference (prezentace):
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8135&lang=en&title=Conference-on-Smart-Public-Procurement%3A-new-frontiers-for-public-procurement        

Rok 2014

Konference "ŽÁDNÁ MOC NESMÍ PLATIT VÍC NEŽ ZÁKONY!", 2. října 2014, Hotel DUO, Praha 9
odkaz na stránky konference http://www.otidea.cz/konference/konference-2-10-2014/o-akci/        
Konference "Elektronické nástroje ve veřejných zakázkách", 3. dubna 2014, Hotel Barcelo, Praha 4
odkaz na stránky konference http://www.otidea.cz/konference/konference-2014/        

Rok 2013

Konference "Veřejné zakázky 2013/2014 - Od losovaček k podstřeleným cenám", 3. října 2013, Hotel Barcelo Praha
odkaz na stránky konference http://otidea.cz/konference/        

Konference k e-tržištím a e-aukcím ve veřejných zakázkách
"Praxe elektronizace a vize do budoucna", 25. dubna 2013, Kongresové centrum U Hájků

odkaz na stránky konference http://otidea.cz/konference/konference-2013-25-4/o-akci/        

Rok 2012

Konference "Půl roku s novelou ...... a co bude dál!?", 11. -12. října 2012, Sport hotel Hrotovice

    Jan Sixta - Budoucnost veřejných zakázek [PDF, 199.65KB]
    Vlastimil Fidler, Pavel Herman - Novela ZVZ, vybrané praktické aspekty [PDF, 491.69KB]
    Vlastimil Fidler - Novela ZVZ, praktické aspekty vyhlášek [PDF, 596.85KB]
    Šárka Nováková - centralizované zadávání v resortu MV [PDF, 434.34KB]
    Kateřina Jandová - Ukládání zákazu plnění zakázky a black list [PDF, 188.37KB]
    Pavlína Bánová - Prováděcí vyhlášky, první zkušenosti [PDF, 158.85KB]
    Štěpán Dražka - NSS, rozhodovací praxe [PDF, 457.68KB]
    Petra Rafajová - Sektoroví zadavatelé [PDF, 272.44KB]
    Vítězslav Grygar - Elektronizace veřejných zakázek [PDF, 2.21MB]

Konference "Novela ZVZ - Transparentnost, nebo neúměrná zátěž?", 7. 6. 2012, Sheraton hotel Praha


Mgr. Jan Sixta (MMR) - Úvod k novele ZVZ - důvody a nejdiskutovanější otázky
    Prezentace Jan Sixta [PDF, 120.67KB] 

JUDr. et. Mgr. Vlastimil Fidler (MMR) - Novela ZVZ
    Prezentace Vlastimil Fidler [PDF, 739.1KB]

Ing. Marek Grill (MMR) - Elektronická tržiště a centralizované zadávání
    Prezentace Marek Grill [PDF, 2.03MB]

Michal Petr (ÚOHS) - Bid rigging
    Prezentace Michal Petr [PDF, 412.4KB]

Radek Chvosta (Linet) - Veřejné zakázky ve světle novely ZVZ z pohledu dodavatele
    Prezentace Radek Chvosta [PDF, 378.07KB]

Juraj Bóna (Jihomoravský kraj) - Zadavatelský pohled aneb radosti a strasti obcí, krajů a jejich příspěvkových organizací
    Prezentace Juraj Bona [PDF, 904.28KB]

Rok 2011

Konference "Veřejné zakázky v roce 2011" se uskutečnila 13. - 14. října 2011 v Grand Hotelu v Třebíči. Konference byla určena všem subjektům, účastnícím se procesu zadávání veřejných zakázek - zadavatelům, dodavatelům a poradcům. Tematicky byla věnována zejména novele Zákona o veřejných zakázkách a dalším aktuálním aplikačním a výkladovým problémům (rozhodovací praxe soudů a ÚOHS, veřejné zakázky z pohledu dodavatele, nejčastější chyby zadavatelů, kontroly veřejných zakázek z hlediska Evropského účetního dvora, trestně právní aspekty veřejných zakázek, elektronické zadávání, elektronická tržiště, stanovení parametrů kvalifikačních kritérií, metody hodnocení nabídek, apod.).

JUDr. et. Mgr. Vlastimil Fidler (MMR) - Novela ZVZ, praktické aspekty vyhlášek
    Prezentace - Fidler  [PDF, 1.03MB]

Mgr. Pavel Herman (ÚOHS) - Novelizace zákona o veřejných zakázkách
    Prezentace - Herman [PDF, 410.46KB]

Igor Pospíšil  (ÚOHS) - Trestněprávní aspekty veřejných zakázek se zaměřením na hospodářskou soutěž
    Prezentace - Pospisil [PDF, 803.38KB]

David Raus (Krajský soud Brno) - Soudní rozhodovací praxe 
    Prezentace - Raus [PDF, 235.77KB]

Radek Chvosta (Linet s.r.o.) - Veřejné zakázky z pohledu dodavatele
    Prezentace - Chvosta [PDF, 301.19KB]

M. Vebrová (Swietelsky) - Veřejné zakázky z pohledu stavebního dodavatele
    Prezentace - Vebrová [PDF, 267.01KB]

Romana Smetánková (Ernst & Young, s.r.o.) - Veřejné zakázky z pohledu dodavatele služeb
    Prezentace - Smetánková [PDF, 168.74KB]

Marek BRYCHCÍN (Evropský účetní dvůr) - Kontroly veřejných zakázek pohledem Evropského účetního dvora
    Prezentace - Brychcín [PDF, 665.95KB]

Martina Rychecká (CompetConsult s.r.o.), Tomáš Machurek (MT Legal s.r.o.) - Stanovení konkrétních parametrů kvalifikačních kritérií
    Prezentace - Machurek, Rychecká [PDF, 1.92MB]

Jiří Svoboda (MMR) - Elektronické zadávání veřejných zakázek, projekty a opatření MMR
    Prezentace - Svoboda [PDF, 1.26MB]

Daniel Hájek (MŽP) - Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek
    Prezentace - Hájek [PDF, 751.13KB]

Konference "Veřejné zakázky v roce 2011 - žhavé novinky a nová témata" se konala dne 1. června  2011 v Andel´s hotelu Praha. Tematicky byla konference zaměřena na problematiku veřejných zakázek a to zejména na změny, které přinesla novela zákona o veřejných zakázkách.

ARCHIV

Rok 2010

Semináře k novele zákona o veřejných zakázkách červen 2010 

Ministerstvo pro místní rozvoj - odbor veřejného investování vzhledem ke schválené zásadní novele zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uspořádal v červnu 2010 semináře, na kterých byli posluchači seznámeni s novou právní úpravou, která vstoupí v účinnost 15. září 2010.
Účastníci seminářů byli seznámeni s aktuálními změnami v oblasti zadávání veřejných zakázek včetně dohledu nad veřejnými zakázkami. Jednalo se o bezplatné semináře.
Semináře se konaly v níže uvedených termínech a městech vždy od 9.00 hod. do 15.30 hod.:
21. 6. 2010 - České Budějovice, aula Jihočeské univerzity, Studentská 800/15
22. 6. 2010 a 30. 6. 2010 Praha, Kongresové centrum Praha, a.s., klub H, 1. patro, 5. května 65, Praha 4
28. 6. 2010 Brno, hotel Voroněž, kongresová hala C, Křížkovského 47, Brno.
Prezentace ze seminářů:

Veřejné zakázky_Svoboda 
Novelizační procesy veřejných zakázek_Fidler
Novela ZVZ_změny v uveřejňování_e-nastroje_Vízdalová 
Novela ZVZ_Zákon č. 417-2009 Sb. - Jiří Zmatlík
Zákon 417_2009_Herman
 
Ve dnech  27. – 28. 5. 2010 se v Brně, v reprezentativní aule v budově A (1. patro), areál MZLU, Zemědělská 1, uskutečnil již 4. ročník mezinárodní vědecké konference „Veřejné zakázky a PPP projekty – legislativní změny a trendy v EU a dalších zemích“ se zaměřením na úspory veřejných prostředků, centrální akvizice, elektronické zadávání, protikorupční postupy a sociální aspekty.

Konferenci pořádal Ústav práva a humanitních věd Mendelovy univerzity v Brně, ve spolupráci s výzkumným centrem a Asociací pro veřejné zakázky (jednáno o spoluúčasti Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu pro hospodářské soutěže, statusu, který měli na předchozích ročnících).

Konference byla zaměřena na legislativní změny a progresivní trendy při zadávání veřejných zakázek a při realizaci projektů Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Konference byla určena pro akademické pracovníky a pro odborníky z praxe, kteří se zabývají oblastí veřejných zakázek a oblastí PPP projektů. Měla především poskytnout příležitost diskutovat o problematice veřejných zakázek a PPP projektů (včetně souvisejících aspektů obchodněprávních, správněprávních, finančněprávních, trestněprávních a ekonomickoprávních).
Kompletní informace o konferenci naleznete na: vyzc.pef.mendelu.cz/cz        .

Rok 2009

Semináře k novele zákona o veřejných zakázkách

Ministerstvo pro místní rozvoj – odbor veřejného investování uspořádalo v roce 2009 ve 4 městech ČR semináře k novele zákona o veřejných zakázkách a koncesnímu zákonu. Tyto bezplatné semináře byly určeny pro pracovníky veřejné správy a správních úřadů příslušného regionu.

Prezentace ze seminářů:

Aktuální otázky elektronizace VZ RNDr. Vízdalová 
Novela ZVZ - elektronizace - Svoboda 2009 
Prezentace novela ZVZ Fidler  - prezentace JUDr. Fidlera pro pracovníky FÚ
Prezentace - pochybení u VZ J. Zmatlík 
Prezentace-vodohospodářské projekty Mgr.Šachová 
 
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (Provozně ekonomická fakulta), Ústav práva a humanitních věd ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Asociací pro veřejné zakázky spolu s partnerem Institut pro veřejné zakázky a PPPs´ pořádala ve dnech  28. – 29. 5. 2009 v Brně, v reprezentativní aule v budově A (1. patro), areál MZLU, Zemědělská 1 již 3. ročník mezinárodní vědecké konference „Veřejné zakázky a PPP projekty – legislativní změny a trendy v EU a dalších zemích“
Konference byla zaměřena na legislativní změny a progresivní trendy v zadávání veřejných zakázek a při realizaci projektů Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem.
 
Konference byla  určena pro akademické  pracovníky a pro  odborníky z praxe,  kteří  se zabývají oblastí veřejných zakázek a oblastí PPP projektů.
Poskytla především příležitost diskutovat   o problematice veřejných zakázek a PPP projektů včetně souvisejících aspektů obchodněprávních, správněprávních, finančněprávních, trestněprávních a  ekonomickoprávních.
 
Aktualizovaný program konference: Program konference Brno 28.-29.5.2009

Rok 2008

V rámci partnerství a spolupráce s občanským sdružením Asociace pro veřejné zakázky uvádí Ministerstvo pro místní rozvoj odkaz na konferenci o veřejných zakázkách, kterou tato asociace realizovala 25. - 26. 11. 2008. Bližší informace o konferenci lze získat na internetové adrese: Konference Praktická aplikace zadávání veřejných zakázek - 25. - 26. 11. 2008        
Konference "Připravované změny v oblasti veřejného zadávání"
Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor veřejného investování, uspořádalo konferenci s názvem "Připravované změny v oblasti veřejného zadávání", která se uskutečnila dne 19. června 2008 v Praze v budově Autoklubu, Opletalova 29, Praha 1.
Konference byla zaměřena na problémy aplikační praxe a zhodnocení právní úpravy veřejných zakázek a koncesních smluv. Cílem této konference bylo zejména veřejné projednání procedury RIA (Regulation Impact Assesment) v souvislosti s přípravou novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a novely zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Konference se zúčastnil i zástupce Evropské komise p. Petr Wagner, který vystoupil s příspěvkem na téma "Evropské aspekty veřejných zakázek a koncesí". Ministerstvo pro místní rozvoj informovalo touto cestou představitele krajské a místní samosprávy o cílech chystaných novel obou zákonů - transpozice nové dohledové směrnice Evropského Parlamentu a Rady, zjednodušení procesu zadávání veřejných zakázek, zvýšení dohledu a transparentnosti a odstranění chyb a výkladových nejasností v zákonech. Konference byla určena představitelům krajské a místní samosprávy. Nová legislativní úprava výše uvedených právních norem se významným způsobem dotkne činnosti těchto úřadů jako veřejných zadavatelů.
Program konference 19/6/2008
Prezentace RNDr. Svoboda 19/6/2008
Prezentace Mgr. Herman 19/6/2008
Prezentace Mgr. Fidler 19/6/2008
Prezentace Petr Wagner 19/6/2008
Monitoring medii 19/6/2008
Odbor veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj ČR pořádal v úterý 3. června 2008 v Autoklubu ČR (Opletalova ulice) workshop určený provozovatelům, výrobcům a uživatelům elektronických nástrojů, který byl věnován nové legislativní úpravě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Rok 2007

Ve dnech 18.-19.6. 2007 se v Praze (v Autoklubu ČR) uskutečnil seminář o systému elektronického zadávání veřejných zakázek v Dánsku. Seminář byl určen zadavatelům z řad ministerstev ČR, ústředních orgánů státní správy a krajů, a byl jednou z konkrétních realizací úkolu K.2 Národního plánu.
Seminář se konal v rámci projektu Transfer-East "Přenos příkladů dobré praxe v oblasti služeb eGovernmentu to Business do nových členských zemí EU". Transfer-East je projekt 6.rámcového programu EU, jehož cílem je přenést zkušenosti starých členských zemí do nově přistoupivších zemí a také umožnit výměnu zkušeností a názorů mezi různými úrovněmi zainteresovaných skupin. Jednou z oblastí je i skupina elektronických služeb státní správy a samosprávy pro podnikatele - eGovernment-to-Business. Projekt zahrnuje 5 nových členských zemí (ČR, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko a Polsko) a 4 staré členské země (Itálie, Německo, Belgie a Dánsko).
Během 2 dnů dánští experti prezentovali zadavatelům svůj systém pro elektronické zadávání veřejných zakázek (ETHICS) a projekt Gatetrade.

Informace o projektu Transfer-East
Úvod - představení projektu Transfer-East
GP2 ETHICS Procurement system 
GP1 Procurement in Denmark 
praha eprocurement stig 
ETHICS eProcurement Seminar 
e-tendering seminar
gatetrade first edition 

Transfer East Handbook         

Dne 18. 9.  2007 odbor veřejného investování v prostorách Autoklubu ČR pořádal seminář pro zadavatele veřejných zakázek k elektronickému zadávání veřejných zakázek, který je jednou z konkrétních realizací úkolu M.6 Národního plánu.

Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 - 2010 byl schválen na základě usnesení vlády ČR č. 500 ze dne 10. května 2006. Jedním z mnoha opatření Národního plánu je i úkol M.6 Podporovat informačními akcemi zaměřenými na zavádění elektronického zadávání veřejných zakázek zadavatele v oblasti zavádění elektronického zadávání veřejných zakázek do praxe. Semináře se zúčastnili zástupci z jednotlivých ministerstev ČR, ústředních orgánů státní správy, krajů a statutárních měst. Během odpoledne měli možnost si vyslechnout přednášky od odborníků v daném oboru a poté k problematice diskutovat otázky.

Témata, prezentována na semináři mj.: 
dlouhodobé ukládání a archivace elektronických dokumentů  (Ing. Oskar Macek - MV ČR)
analýza právního prostředí pro daňové doklady v elektronické podobě a účetní záznamy v technické formě (Ing. Robert Piffl - MF ČR)
analýza možnosti využití institutu centrálního zadavatele (Ing. Pavel Brož - CS Project).

Rok 2006

Dne 6. 12. 2006 se uskutečnil Seminář pro významné zadavatele k elektronickému zadávání veřejných zakázek v rámci realizace opatření M2 (Sestavit seznam nejvýznamnějších zadavatelů v ČR, u nichž finanční objem zadaných veřejných zakázek v roce 2005 přesáhl 100 mil. Kč. Poskytnout těmto zadavatelům metodickou podporu při zpracování individuálních plánů zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek jednotlivými zadavateli - v odpovědnosti MMR.) z usnesení vlády ČR ze dne 10. května 2006 č. 500 Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 - 2010.

Seminář pro významné zadavatele k elektronickému zadávání veřejných zakázek

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven