NEN

 

NEN tedy Národní elektronický nástroj je určený pro zadávání veřejných zakázek (VZ) na obtížně standardizovatelné komodity. Společně s elektronickými tržišti, která jsou naopak zaměřená především na dobře standardizovatelné komodity, jsou zadávacími moduly NIPEZu. Spuštění NEN podpoří zadavatele při administraci zadávacích postupů VZ, soutěží o návrh, koncesních řízení, výběru subdodavatele podle obranné směrnice (DEFENCE) a výběru subdodavatele podle koncesního zákona. 

NEN je určen zejména pro ty zadavatele, kteří nechtějí investovat do vlastního řešení elektronického nástroje a zároveň chtějí používat robustní řešení garantované státem. Dle předpokladů Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) bude nasazení NEN probíhat ve dvou etapách. V první fázi jej budou povinny používat všechny ústřední orgány státní správy (ÚOSS) a jejich vyjmenované podřízené organizace, přičemž MMR ČR garantuje, že NEN bude fungovat v souladu s platnými právními předpisy. Po vyhodnocení provozu NEN rozhodne MMR ČR, zda bude ve 2. etapě iniciovat rozšíření povinnosti používat NEN i na další kategorie zadavatelů dle ustanovení § 2 ZVZ (rozšíření povinnosti v 2. etapě předpokládá novelu ZVZ).

Cíle NEN

Jedním z klíčových záměrů MMR ČR v souvislosti s implementací NEN je přispět ke zkvalitnění postupů zadávání veřejných zakázek v organizacích zadavatelů, a to s cílem podpořit dodržování principů ZVZ a principů 3E (hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti).

Zadavatelé by se při vynakládání finančních prostředků z veřejných zdrojů  neměli řídit pouze formálním dodržením pravidel obsažených v ZVZ, ale měli by neustále hledat hospodárnější a efektivnější způsoby pořizování služeb, dodávek a stavebních prací. NEN jim umožní tzv. principy 3E posilovat tím, že nabídne funkce pro provádění výdajových analýz zadaných VZ (předpokládá se, že zadavatel bude strukturovaně popisovat předmět VZ a že bude využívat standardizační parametry komodit), hodnotit zadané VZ z pohledu, zda není příliš nezneužíváno výjimek a uzavřených postupů zadávání VZ, a používat optimalizační instituty ZVZ (např. centralizované zadávání, elektronické aukce, dynamický nákupní systém atd.) a další.

Jedním z cílů NEN je zajištění proveditelnosti centralizovaného zadávání VZ ve veřejné správě. NEN zadavatelům nabídne ucelenou informační podporu pro resortní systémy centralizovaného zadávání VZ (RSCZ) dle usnesení vlády ČR ze dne 20. července 2011 č. 563 k resortním systémům centralizovaného zadávání veřejných zakázek ústředních orgánů státní správy. NEN tak bude moci používat jakýkoli centrální zadavatel ustavený ve veřejné správě v ČR.

Současný stav

Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo dne 1. srpna 2015 do ostrého provozu Národní elektronický nástroj. Se systémem NEN v ostrém provozu se můžete seznámit na internetové adrese: https://nen.nipez.cz    .