eTržiště dle UV ČR 638/2002

 
V minulosti byla e-tržiště provozována na základě Usnesení vlády ČR č. 683/2002, o opatřeních ke koordinovanému vynakládání finančních prostředků na informační a komunikační technologie. Toto usnesení zavedlo správcům kapitol státního rozpočtu povinnost používat elektronické tržiště veřejné správy (tzv. GEM) k nákupu informačních a komunikačních technologií (ICT) a prostřednictvím e-tržiště nakupovat vybrané komodity (ICT) v předpokládané hodnotě nepřesahující veřejnou zakázku malého rozsahu.
Usnesení vlády ČR č. 683/2002, o opatřeních ke koordinovanému vynakládání finančních prostředků na informační a komunikační technologie bylo zrušeno k 1. 5. 2012.


Provozovatelé e-tržiště:
 
 
 
 
 


V průběhu používání minulého systému e-tržišť se ve zmíněném UV ČR č. 683/2002 ukázaly závažné nedostatky. Nepředstavoval totiž dostatečný právní základ pro zavedení povinnosti používání GEM a neobsahoval jasné vymezení okruhu adresátů. Dále pak uložení placení provize ze strany dodavatelů provozovatelům e-tržiště jakožto faktickým zprostředkovatelům mezi zadavateli a dodavateli bylo v rozporu se zásadou zadávacího práva, že každý účastník zadávacího řízení si nese své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Také způsob výběru provozovatelů e-tržišť nebyl proveden v souladu s právní úpravou.

Z výše uvedených důvodů tak vyplynula potřeba zcela přepracovat koncept modelu stávajícího systému e-tržišť tak, aby regulace e-tržišť a výběr provozovatelů byly v souladu s platnými právními předpisy a zároveň došlo k významnému rozšíření možnosti využívání e-tržišť zadavateli. Uvedené nedostatky e-tržišť provozovaných na základě UV ČR č. 683/2002 nebylo možné odstranit pouze dílčími úpravami, bylo tedy nutné provést zcela novou úpravu e-tržišť.

Od 1. 7. 2012 již vybraní zadavatelé povinně zadávají veřejné zakázky v novém systému e-tržišť.