Informace pro zadavatele

 
Nový systém e-tržišť musí vybraní zadavatelé povinně využívat od 1. 7. 2012. E-tržiště, která byla spuštěna již ve zkušebním období, tj. od 1. 5. 2012 do 30. 6. 2012, mohli zadavatelé a dodavatelé využívat dobrovolně, přičemž MMR ČR již v této fázi hradilo za všechny uživatele poplatky za používání základních služeb v plné výši.

Zadavatelé, na které se vztahuje povinnost zadávat veřejné zakázky prostřednictvím e-tržiště (více v sekci Povinní a dobrovolní uživatelé) , musí na e-tržišti zadávat veřejné zakázky, jejichž předmětem jsou vymezené kategorie komodit.

Tyto komodity jsou uvedeny v Seznamu komodit, který tvoří Přílohu č. 1 usnesení vlády č. 451/2011. Tento Seznam komodit může vláda ČR v průběhu používání e-tržišť upravovat, a to na základě návrhů správce nebo jednotlivých zadavatelů, kteří mohou předat své připomínky správci. E-tržiště však mohou být využívána i pro nákup komodit, které nejsou v Seznamu komodit uvedeny. Nákup takových komodit prostřednictvím e-tržiště je dobrovolný.

Zakázky zadané ještě v systému e-tržišť dle Usnesení vlády ČR č.683/2002

Přestože nový systém e-tržišť začal být povinně využíván od 1. 7. 2012, nepromítla se tato povinnost do veřejných zakázek již zahájených před tímto datem. To znamená, že veškerá zadávací řízení zahájená před datem povinného spuštění nového systému e-tržišť mohli zadavatelé dokončit v tomto režimu i po uplynutí 1. 7. 2012.