FAQ

 

V rámci projektu „Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ)“, který je financován z programu IOP pod registračním číslem CZ.1.06/1.1.00/07.06384. vznikla níže uvedená brožura:

    Používání e-tržišť – nejčastější otázky a odpovědi [PDF, 233.42KB]

Nejčastější dotazy a odpovědi zpracované před realizací brožury:
 
Musím jako veřejný zadavatel e-tržiště používat?

Zadavatelé, kteří jsou povinni zadávat veřejné zakázky prostřednictvím e-tržiště, jsou definováni v UV ČR č. 343/2010 a dělí se dva základní typy subjektů, tedy na Ústřední orgány státní správy (ÚOSS) a na jim podřízené organizace, které jsou zadavateli dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) a b) ZVZ (tedy organizační složky státu a státní příspěvkové organizace jednotlivých ÚOSS). Platí-li tedy, že pokud patřím mezi zadavatele vyjmenované v UV ČR č. 343/2010 a nakupuji komoditu uvedenou v Seznamu komodit a zadávám veřejnou zakázku v jenom ze zadávacích řízeních podporovaných e-tržištěm, pak se na mě tato povinnost vztahuje.

Mohu využívat nový systém e-tržišť, i když nejsem povinným zadavatelem?
Ano, e-tržiště mohou využívat i subjekty, které nemají tuto povinnost stanovenou Usnesením vlády ČR č. 343/2010. Navíc i v takovém případě hradí poplatky spojené s užitím základních služeb e-tržiště Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, stejně jako tomu je u povinných subjektů. Seznam nepovinných subjektů je uveden zde.

Jaké komodity jako povinný zadavatel musím prostřednictvím e-tržiště nakupovat?
Seznam komodit, které musí být nakupovány prostřednictvím e-tržiště, je uveden v     Příloze č. 1 UV č. 451/2011 [PDF, 256.63KB]

Jaký je rozdíl mezi základními a aditivními službami?
Za užívání základních služeb uživateli jsou provozovatelům hrazeny poplatky správcem e-tržiště tedy Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Mezi základní služby patří úkony, které zadavateli umožní veškeré kroky spojené se zadávacím řízení a zahrnují rovněž např. získání základních přehledů a statistik, monitorování průběhu zadávacích řízení a uchovávání dokumentace o veřejné zakázce. Aditivní služby jsou takové operace, které nejsou přímo nezbytné pro řádné a účelné zadání veřejné zakázky. Aditivní služby nabízí provozovatel v rámci e-tržiště jako doplňkovou službu pro uživatele. Za užívání aditivních služeb hradí poplatky provozovateli zadavatel či dodavatel.

Kde se mohu dozvědět aktuální informace vztahující se k problematice elektronických tržišť?
Všechny aktuální informace jsou zveřejňovány na internetových stránkách http://www.portal-vz.cz/NIPEZ-El-trziste-verejne-spravy.

Jaká e-tržiště mohu jako zadavatel využívat?
Zadavatelé, kteří musí zadat veřejnou zakázku prostřednictvím e-tržiště, jsou povinni vybírat provozovatele e-tržiště pouze ze seznamu provozovatelů, se kterými Ministerstvo pro místní rozvoj ČR uzavřelo koncesní smlouvu – tedy provozovateli Česká pošta, Český trh, Sdružení Tendermarket, Syntaxit a Vortal.

Jak jsou e-tržiště financována?
Nová e-tržiště jsou komerční službou a na jejich vytvoření a provoz nejsou čerpány státní finanční prostředky. E-tržiště fungují na tzv. principu PPP, kdy provozovatel investuje do vytvoření softwaru a provozuje e-tržiště na své náklady. Tito komerční provozovatelé přebírají obchodní riziko a systém navíc vytváří konkurenční prostředí a motivuje provozovatele k rozvoji a ke správné volbě obchodních strategií. Poplatky za užívání základních služeb jsou hrazeny Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, poplatky za užívání aditivních služeb jsou hrazeny jednotlivými uživateli, kteří se je rozhodnou používat. 

Znamená používání e-tržišť pro dodavatele či zadavatele finanční nároky?
V případě, že zadavatelé i dodavatelé využívají pouze základní služby, neznamená to pro uživatele žádné finanční nároky. Poplatky za tyto základní služby hradí za uživatele správce e-tržišť (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR). Využívání tzv. aditivních služeb si hradí uživatelé sami.    

Může e-tržiště obsahovat pokročilejší (podrobnější) řešení funkcionalit nad rámec Závazných minimálních požadavků na technickou charakteristiku e-tržiště veřejné správy (Technickou specifikaci e-tržišť), případně související funkcionality?
Požadavky uvedené v Technické specifikaci e-tržišť jsou dle odst. 7.2 koncesní smlouvy minimální a provozovatelé jsou oprávněni požadavky naplnit na pokročilejší (vyšší) úrovni s cílem zvýšit uživatelskou přívětivost a kvalitu služeb. Obchodní model nového systému e-tržišť je postaven na konkurenčním souboji pěti provozovatelů e-tržišť. Vzhledem ke skutečnosti, že poplatky za poskytování základních služeb e-tržišť jsou pro všechny provozovatele shodné, je předmětem konkurenčního boje právě uživatelská přívětivost e-tržišť, řešení aditivních služeb apod. Konkurence mezi jednotlivými provozovateli zaručí postupné zkvalitňování služeb e-tržišť a větší dynamiku jejich rozvoje. Naplnění požadavků Technické specifikace e-tržišť na pokročilejší úrovni je pro provozovatele e-tržišť zcela dobrovolné a vychází z jejich obchodních strategií, nelze je tedy vynucovat.
E-tržiště nesmí obsahovat funkcionality, které nejsou uvedeny v Technické specifikaci e-tržišť a měnily by tak základní rozsah služeb, které e-tržiště poskytují. Zaváděním pokročilejších funkcionalit není provozovatel e-tržišť oprávněn nepřípustně rozšířit funkcionality nad rámec základních a aditivních služeb definovaných v koncesní smlouvě a Pravidlech systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit. Musí se jednat o rozpracování existujících funkcionalit, nikoliv přidávání zcela nových funkcionalit. Implementací těchto funkcionalit nesmí e-tržiště přestat splňovat požadavky dané Technickou specifikací e-tržišť a koncesní smlouvou.