Co jsou e-tržiště

 


Pojem e-tržiště je již v současné době známým termínem. Jedná se o webovou aplikaci umožňující elektronické zadávání veřejných zakázek, která je určena pro rychlé operativní nákupy snadno standardizovatelných komodit v určených zadávacích řízeních. E-tržiště je plně elektronický systém, v němž jsou úkony zadávacího řízení prováděny elektronicky a nahrazují dosavadní listinný způsob zadávání veřejných zakázek.

E-tržištěm (v rámci nového systému e-tržišť) se rozumí elektronický nástroj ve smyslu § 149 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (ZVZ) s webovým rozhraním, který je jako elektronické tržiště veřejné správy uveden v seznamu elektronických tržišť vedeném správcem e-tržišť (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) a jehož prostřednictvím zadávají zadavatelé veřejné zakázky podle Pravidel¹.  

E-tržiště podporuje zadávání:
  • veřejných zakázek malého rozsahu,
  • podlimitních veřejných zakázek zadávaných ve zjednodušeném podlimitním řízení,
  • veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle § 92 odst. 3 ZVZ.

V rámci realizace vládní strategie boje proti korupci došlo prostřednictvím Usnesení Vlády ČR (UV ČR) č. 343/2010, ke vzniku nového systému e-tržišť.

V novém systému byla e-tržiště implementována do soustavy NIPEZ (Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek), jejímž cílem je zjednodušit, standardizovat a zprůhlednit zadávání veřejných zakázek. Více se o samotné infrastruktuře dočtete v sekci NIPEZ

E-tržiště jsou tedy jedním ze základních zadávacích modulů soustavy NIPEZ. Legislativní rámec nového systému e-tržišť tvoří UV č. 343/2010 ve znění pozdějších předpisů (UV ČR č. 451/2011, UV ČR č. 933/2011 a UV ČR č. 222/2012).

Systém je postaven na dvou základních režimech, ve kterých se používá, a to režimu povinného a režimu nepovinného používání. Povinný režim se vztahuje na vyjmenované zadavatele a to ve vztahu k vyjmenovaným komoditám a vyjmenovaným řízením. Dobrovolný režim je určen pro zadavatele, na které se povinnost používat e-tržiště nevztahuje.

Nová e-tržiště fungují na principu PPP - provozovatel investuje do vytvoření softwaru a provozuje e-tržiště na své náklady. Státní prostředky tak nejsou na vytvoření systému e-tržišť čerpány. Tito komerční provozovatelé jednak přebírají obchodní riziko a existence více těchto provozovatelů vytváří konkurenční prostředí a motivuje je k rozvoji a ke správné volbě obchodních strategií. Všechna e-tržiště musí splňovat stejné základní podmínky stanovené Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR ČR).

Pro období od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2017 vybralo MMR ČR v koncesním řízení na vytvoření a provoz e-tržišť pět provozovatelů: Českou poštu, Český trh, Sdružení eTenders, Syntaxit a Vortal.

Na základě Dodatku č. 1 došlo k prodloužení platnosti koncesních smluv s výše uvedenými provozovateli do 30. 6. 2017.

Vybraní provozovatelé:
 

 
Česká pošta Český trh     sdružení Tendermarket     Syntaxit     Vortal    
                   
 Ukončena koncesní smlouva a provoz ke dni 17. 7. 2014.  Ukončen provoz ke dni 7. 1. 2016. Koncesní smlouva ukončena ke dni 30. 6. 2017. Koncesní smlouva ukončena ke dni 30. 6. 2017.  Ukončen provoz ke dni 6. 1. 2015. Koncesní smlouva ukončena ke dni 31. 8. 2015.


V novém systému nabízí e-tržiště tzv. základní služby, jejichž užívání za zadavatele a dodavatele hradí provozovatelům MMR ČR, a tzv. aditivní služby. Za užívání aditivních služeb hradí poplatky provozovatelům jejich uživatelé (tedy zadavatelé a dodavatelé). Ceník aditivních služeb je stanoven provozovatelem a je součástí provozního řádu příslušného e-tržiště.


Základními službami jsou takové operace, které umožňují realizovat veškeré potřebné kroky a úkony zadavatele v zadávacím řízení. Zahrnují např. také získání základních přehledů a statistik a monitorování průběhu zadávacích řízení atd. Správce e-tržiště hradí poplatky za využívání základních služeb u zadávacích řízení s předpokládanou hodnotou od 5 000 Kč. 

Aditivními službami jsou takové operace, které nejsou přímo nezbytné pro řádné a účelné zadání veřejné zakázky, a které nabízí provozovatel v rámci e-tržiště v mezích stanovených koncesní smlouvou jako doplňkovou službu pro uživatele. Poskytování aditivních služeb závisí na rozhodnutí provozovatele e-tržiště. Rozsah poskytování aditivních služeb se tak může u jednotlivých e-tržišť lišit.

Elektronická tržiště nejsou určena například pro provádění plánování veřejných zakázek, pro zadávání komplexních veřejných zakázek či stavebních prací, neobsahují procesní podporu ani evidenci pro účely řízení a analýz o skladbě prováděných nákupů. Nejsou vhodná ani pro centralizované nákupy. Tyto služby pak poskytuje Národní elektronický nástroj – NEN.


¹„Pravidly“ je nazývána příloha č. 4 UV ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, o Seznamu komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště, o Vzorovém provozním řádu elektronických tržišť, o Metodickém pokynu k vybraným chybám v klasifikaci CPV a o změně UV ČR ze dne 10. května 2010 č. 343, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků.