Co jsou e-tržiště

 


Pojem e-tržiště je již v současné době známým termínem. Jedná se o webovou aplikaci umožňující elektronické zadávání veřejných zakázek, která je určena pro rychlé operativní nákupy snadno standardizovatelných komodit v určených zadávacích řízeních. E-tržiště je plně elektronický systém, v němž jsou úkony zadávacího řízení prováděny elektronicky a nahrazují dosavadní listinný způsob zadávání veřejných zakázek.

E-tržištěm (v rámci nového systému e-tržišť) se rozumí elektronický nástroj ve smyslu § 149 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (ZVZ) s webovým rozhraním, který je jako elektronické tržiště veřejné správy uveden v seznamu elektronických tržišť vedeném správcem e-tržišť (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) a jehož prostřednictvím zadávají zadavatelé veřejné zakázky podle Pravidel¹.  

E-tržiště podporuje zadávání:
  • veřejných zakázek malého rozsahu,
  • podlimitních veřejných zakázek zadávaných ve zjednodušeném podlimitním řízení,
  • veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle § 92 odst. 3 ZVZ.

V rámci realizace vládní strategie boje proti korupci došlo prostřednictvím Usnesení Vlády ČR (UV ČR) č. 343/2010, ke vzniku nového systému e-tržišť.

V novém systému byla e-tržiště implementována do soustavy NIPEZ (Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek), jejímž cílem je zjednodušit, standardizovat a zprůhlednit zadávání veřejných zakázek. Více se o samotné infrastruktuře dočtete v sekci NIPEZ

E-tržiště jsou tedy jedním ze základních zadávacích modulů soustavy NIPEZ. Legislativní rámec nového systému e-tržišť tvoří UV č. 343/2010 ve znění pozdějších předpisů (UV ČR č. 451/2011, UV ČR č. 933/2011 a UV ČR č. 222/2012).

Systém je postaven na dvou základních režimech, ve kterých se používá, a to režimu povinného a režimu nepovinného používání. Povinný režim se vztahuje na vyjmenované zadavatele a to ve vztahu k vyjmenovaným komoditám a vyjmenovaným řízením. Dobrovolný režim je určen pro zadavatele, na které se povinnost používat e-tržiště nevztahuje.

Nová e-tržiště fungují na principu PPP - provozovatel investuje do vytvoření softwaru a provozuje e-tržiště na své náklady. Státní prostředky tak nejsou na vytvoření systému e-tržišť čerpány. Tito komerční provozovatelé jednak přebírají obchodní riziko a existence více těchto provozovatelů vytváří konkurenční prostředí a motivuje je k rozvoji a ke správné volbě obchodních strategií. Všechna e-tržiště musí splňovat stejné základní podmínky stanovené Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR ČR).

Pro období od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2017 vybralo MMR ČR v koncesním řízení na vytvoření a provoz e-tržišť pět provozovatelů: Českou poštu, Český trh, Sdružení eTenders, Syntaxit a Vortal.

Na základě Dodatku č. 1 došlo k prodloužení platnosti koncesních smluv s výše uvedenými provozovateli do 30. 6. 2017.

Vybraní provozovatelé:
 

 
Česká pošta Český trh     sdružení Tendermarket     Syntaxit     Vortal    
                   
 Ukončena koncesní smlouva a provoz ke dni 17. 7. 2014.  SPUŠTĚNO SPUŠTĚNO SPUŠTĚNO  Ukončen provoz ke dni 6. 1. 2015. Koncesní smlouva ukončena ke dni 31. 8. 2015.


V novém systému nabízí e-tržiště tzv. základní služby, jejichž užívání za zadavatele a dodavatele hradí provozovatelům MMR ČR, a tzv. aditivní služby. Za užívání aditivních služeb hradí poplatky provozovatelům jejich uživatelé (tedy zadavatelé a dodavatelé). Ceník aditivních služeb je stanoven provozovatelem a je součástí provozního řádu příslušného e-tržiště.


Základními službami jsou takové operace, které umožňují realizovat veškeré potřebné kroky a úkony zadavatele v zadávacím řízení. Zahrnují např. také získání základních přehledů a statistik a monitorování průběhu zadávacích řízení atd. Správce e-tržiště hradí poplatky za využívání základních služeb u zadávacích řízení s předpokládanou hodnotou od 5 000 Kč. 

Aditivními službami jsou takové operace, které nejsou přímo nezbytné pro řádné a účelné zadání veřejné zakázky, a které nabízí provozovatel v rámci e-tržiště v mezích stanovených koncesní smlouvou jako doplňkovou službu pro uživatele. Poskytování aditivních služeb závisí na rozhodnutí provozovatele e-tržiště. Rozsah poskytování aditivních služeb se tak může u jednotlivých e-tržišť lišit.

Elektronická tržiště nejsou určena například pro provádění plánování veřejných zakázek, pro zadávání komplexních veřejných zakázek či stavebních prací, neobsahují procesní podporu ani evidenci pro účely řízení a analýz o skladbě prováděných nákupů. Nejsou vhodná ani pro centralizované nákupy. Tyto služby pak poskytuje Národní elektronický nástroj – NEN.


¹„Pravidly“ je nazývána příloha č. 4 UV ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, o Seznamu komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště, o Vzorovém provozním řádu elektronických tržišť, o Metodickém pokynu k vybraným chybám v klasifikaci CPV a o změně UV ČR ze dne 10. května 2010 č. 343, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků.