Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ)

 

Vytvoření Návrhu modelu  národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) představuje jedno z  opatření Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 – 2010. Vytvoření návrhu modelu NIPEZ bylo schváleno usnesením Vlády České republiky č. 574 ze dne  4. května 2009, které ukládá  členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zabezpečit plnění aktualizovaných a nových opatření a úkolů, uvedených ve Zprávě o plnění Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 – 2010 za rok 2008.

Hlavním cílem projektu NIPEZ je dosáhnout finančních úspor elektronizací zadávání veřejných zakázek v České republice a to snížením cen nakupovaných komodit a snížením transakčních nákladů spojených s procesy zadávání veřejných zakázek na straně zadavatelů i dodavatelů.

V rámci  tvorby Návrhu modelu národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek  byly provedeny legislativní, ekonomické a technické analýzy procesů zadávání veřejných zakázek a s nimi souvisejících procesů v jednotlivých resortech. Součástí  Návrhu modelu  NIPEZ je i studie proveditelnosti NIPEZ. Oba dokumenty byly využity  při podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků na realizaci NIPEZ z  Integrovaného operačního programu v rámci Výzvy č. 7. V dokumentech bylo navrženo řešení NIPEZ v pěti variantách, ze kterých byla na základě kvalitativních a kvantitativních parametrů vybrána varianta nejvhodnější pro realizaci NIPEZ. Vybraná varianta je založena na koexistenci národního elektronického nástroje a řešení jednotlivých zadavatelů/resortů, kteří budou chtít nadále využívat své stávající elektronické nástroje.

NIPEZ - manažerské shrnutí

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek - NIPEZ

NIPEZ je modulárně členěná soustava informačních systémů podporujících procesy elektronizace zadávání veřejných zakázek. NIPEZ zahrnuje moduly pro plnění zákonných povinností – uveřejňovací systém, modul e-tržišť, Národní elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek (NEN) a rozhraní na jiné interní a externí informační systémy.

V rámci návrhu NIPEZ byl podrobně rozpracován Národní elektronický nástroj  (NEN) pro zadávání veřejných zakázek jako klíčový prvek celé infrastruktury NIPEZ a to formou koncepční, funkční a datové architektury. Národní elektronický nástroj pokryje veškeré úkony zadavatele i dodavatele v rámci celého životního cyklu veřejné zakázky.