Rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek

 
ARCHIV

V návaznosti na zákon č. 417/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony nabývá účinnost od 1.1.2010 ustanovení § 144 - Vedení rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. IS VZ je doplněn o Rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek, ve kterém je zobrazen seznam zapsaných právnických nebo podnikajících fyzických osob, kterým byl podle § 120a odst. 2 uložen zákaz plnění veřejných zakázek.

Vstup do IS VZ - Rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek     

Skutečnost, že dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, je podle § 53 odst. 1 písm. j) ZVZ základním kvalifikačním předpokladem, jehož splnění dodavatel prokazuje předložením čestného prohlášení podle § 53 odst. 3 písm. d) ZVZ. Zadavatel ze zákona není oprávněn požadovat po uchazeči jakékoli potvrzení o tom, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. Skutečnost uvedenou v čestném prohlášení může zadavatel v rámci posouzení kvalifikace jednoduše ověřit v ISVZ.

Ministerstvo pro místní rozvoj vydává dodavatelům příslušné potvrzení pouze ve zvláštních a odůvodněných případech, zejména pokud tento typ dokladu vyžaduje zahraniční zadavatel (např. na Slovensku, v Polsku, Maďarsku) a jako odpovídající doklad nepostačuje např. čestné prohlášení s uvedením odkazu na Rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
V případě potřeby vystavení tohoto potvrzení zasílejte písemnou žádost prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: 26iaava) nebo poštou na adresu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1. Nezbytnou součástí žádosti je odůvodnění potřeby potvrzení, identifikační údaje žadatele (název, adresa, IČO) a podpis oprávněné osoby. Doporučujeme v žádosti také specifikovat, v jaké podobě má být potvrzení vyhotoveno (elektronicky podepsaný dokument ve formátu PDF nebo klasická listinná podoba).