Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Vláda schválila usnesení k resortním ...

Vláda schválila usnesení k resortním systémům centralizovaného zadávání v návaznosti na pravidla pro centrální nákup státu

25.01.2016:  
Vláda České republiky na svém jednání dne 18. ledna 2016 přijala mj.     usnesení č. 24 k resortním systémům centralizovaného zadávání v návaznosti na pravidla pro centrální nákup státu [PDF, 132.71KB].

Součástí usnesení jsou aktualizované Minimální požadavky na provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek ČR, které nahradí usnesení vlády č. 563/2011 a 930/2011. Tyto Minimální požadavky nabyly účinnosti dnem 18. ledna 2016 vyjma čl. V, písm. g) a čl. VI, písm. j), jež nabývají účinnosti od 1. 1. 2017.
 
Usnesení rovněž plně zohledňuje dokumenty, které byly schváleny v souvislosti se zaváděním centrálních nákupů státu. Předložené dokumenty navrhují zachovat již zavedené resortní systémy centralizovaného zadávání a dále je rozvíjet.

Schváleny byly tyto dílčí změny:
 
  1. Rozdělení kompetencí v rámci správy resortních systémů centralizovaného zadávání mezi Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí v kontextu přípravy a realizace centrálních nákupů státu.  Ministerstvo pro místní rozvoj bude mít i nadále gesci nad procesním nastavením resortních systémů centralizovaného zadávání jednotlivých resortů a související metodikou. Ministerstvo financí převezme gesci nad komoditami a související metodikou s centrálními nákupy státu. Dále bude Ministerstvo financí spravovat seznam ústředních orgánů státní správy a jejich podřízených organizací a seznam výjimek z resortních systémů centralizovaného nakupování schválených v rámci jednotlivých resortů příslušným členem vlády. 
  2. Výjimky z resortního systému centralizovaného nakupování budou schvalovány v rámci resortu příslušným členem vlády. 
  3. Od roku 2017 bude Ministerstvo financí zpracovávat jednu souhrnnou zprávu, která bude zahrnovat výsledky resortních systémů centralizovaného zadávání i centrálních nákupů státu. První souhrnná zpráva bude zpracována za rok 2016. Vzhledem k tomu, že dosud nebyly realizovány žádné centrální nákupy státu, zpráva za rok 2015 bude obsahovat údaje pouze o resortních systémech centralizovaného zadávání, a proto ji zpracuje a do 30. 4. 2016 předloží vládě Ministerstvo pro místní rozvoj. 
Z usnesení vlády nevyplývají ústředním orgánům státní správy ani jejich podřízeným organizacím žádné dodatečné finanční, personální nebo organizační náklady. Úpravy mají za cíl uvést do souladu řídící dokumenty s aktuálním stavem v oblasti centralizovaného zadávání a omezit nadbytečné administrativní úkony. 
 
    Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 24 - Minimální požadavky na provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek České republiky [PDF, 200.55KB]

    Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 24 - Seznam komodit povinně nakupovaných centrálním zadavatelem v rámci resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek [PDF, 115.95KB]