Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Upozornění pro dodavatele zapsané v ...

Upozornění pro dodavatele zapsané v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

15.01.2016:  
Vážení,
upozorňujeme Vás, že dodavatel zapsaný v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů má povinnost dle § 130 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů každý rok nám písemně oznámit po začátku roku nejpozději do 31. 3. (v tento den musí být kompletní oznámení již zaevidováno podatelnou MMR), že se údaje zapsané v seznamu nezměnily, a ve stejné lhůtě je povinen předložit doklady dle § 130 odst. 5 (potvrzení FÚ o neexistenci daňových nedoplatků - nikoli stav os. účtu, potvrzení SSZ a čestné prohlášení ohledně spotřební daně a placení zdr. pojištění – nikoli potvrzení jednotlivých zdravotních pojišťoven). Doklady se předkládají v originále či úředně ověřené kopii.
 
Zahraniční právnické osoby i organizační složky dokládají čestné prohlášení i doklady jak z ČR, tak i z místa sídla společnosti. Doklady vydané v zahraničí budou opatřeny apostilou (a to i doklady pořízené prostřednictvím elektronické komunikace) a úředním překladem.
 
Podání je možné učinit buď v listinné nebo elektronické podobě včetně přikládaných dokladů, tzn. při listinném podání budou doklady, které dodavatel obdržel v elektronické podobě, zkonvertovány na kontaktním místě Czech POINTu do listinné podoby. Obdobně se postupuje v případě elektronického podání (doklady nelze skenovat, ale pouze konvertovat). Pokud dodavatel bude současně žádat o změnu zápisu v SKD, je možné učinit obě podání současně, ale jako dvě samostatná podání!
 
K 1. 1. 2016 došlo k novele zákona o VZ, kde bylo doplněno písmeno l) v § 53 odst. 1: „vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu“.  Z tohoto důvodu je nutné doložit čestné prohlášení o jeho splnění.  Zahraniční právnické osoby dokládají čestné prohlášení z ČR i ze země sídla společnosti.
  
Zde je k dispozici příslušný formulář "    Potvrzení, že nedošlo ke změně zapsaných údajů [MS Word, 28.41KB]".
 
Každoroční potvrzení nepodléhá správnímu poplatku.