Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Upozornění MMR k uveřejňování informací ...

Upozornění MMR k uveřejňování informací o koncesním řízení

11.04.2017:  
Ministerstvo pro místní rozvoj upozorňuje zadavatele na změnu povinností týkajících se uveřejňování informací o koncesním řízení.
 
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), který vstoupil v účinnost dne 1. října 2016 upravuje v § 185 „Oznámení o výsledku koncesního řízení“ jednoznačně postup zadavatele, kdy stanoví, že zadavatel do 48 dnů od uzavření smlouvy odešle oznámení o výsledku koncesního řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 ZZVZ, jenž upravuje  uveřejňování formulářů.
 
V oblasti uveřejňování koncesních smluv jsou klíčové formuláře F24 „Oznámení o zahájení koncesního řízení“, resp. F25 „Oznámení o výsledku koncesního řízení“. Podrobnosti k jejich řádnému použití jsou obsaženy v metodických postupech dostupných na Věstníku pro veřejné zakázky (https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Metodics    ). V případě nejasností lze využít služeb metodické podpory, a to v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hod. využitím e-mailu Uzivatel@VestnikVerejnychZakazek.cz nebo prostřednictvím tel: +420 267 900 950.
 
Informační povinnost dle platné legislativy zadavatel splní vyplněním a odesláním formuláře v souladu s Provozním řádem provozovatele VVZ (čl. 5 - Způsoby doručení podkladů k uveřejnění Provozovateli VVZ), v platném znění. Postup pro zadávání koncesí je podrobně popsán v části osmé ZZVZ.
 
Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesním řízení a koncesních smlouvách (koncesní zákon), účinný do 30. 9. 2016 , obsahoval mj. povinnost pro Ministerstvo pro místní rozvoj zajistit vedení rejstříku koncesních smluv (§ 32) coby součást Informačního systému veřejných zakázkách podle tehdy účinné právní úpravy veřejného investování. Vzhledem ke skutečnosti, že vedení rejstříku koncesních smluv již není obsaženo v současné době účinném ZZVZ, nebude MMR přijímat k zápisu formuláře pro zápis do rejstříku koncesních smluv a bude vyžadovat důsledné plnění výše uvedených uveřejňovacích povinností.