Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Prokazování složení jistoty formou ...

Prokazování složení jistoty formou bankovní záruky v nabídce v elektronické podobě

18.04.2017:  
Ke dni 18. dubna 2017 nabývá vůči některým zadavatelům účinnosti ustanovení o povinnosti elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení. Podle § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) musí písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhat elektronicky, výjimky jsou možné pouze v případech uvedených v písmenech a) až d) § 211 odst. 3.  Toto ustanovení má odloženou účinnost.
 
Odložená účinnost je stanovena v § 279 odst. 2 zákona a je různá v závislosti na druhu zadavatele. Pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) a b) zákona (organizační složky státu a Česká národní banka) a centrální zadavatele nabývá předmětné ustanovení účinnosti již 18. dubna 2017, pro ostatní zadavatele je pak účinnost posunuta a je stanovena na 18. října 2018, do té doby je pro ně přípustná i písemná komunikace v listinné podobě.
 
V souvislosti s povinností komunikovat v zadávacím řízení elektronicky je třeba upozornit rovněž na problematiku prokazování složení jistoty formou bankovní záruky (§ 41 zákona odst. 4). Pokud bude v zadávací dokumentaci vyžadována povinná elektronická forma nabídky, bude nutné v rámci nabídky podané elektronicky prokázat i složení jistoty, tj. i doklad o poskytnutí jistoty (originál záruční listiny) bude muset být v rámci nabídky předložen v elektronické podobě. Předkládání originálů záruční listiny v listinné podobě („na papíře“) nebude v takových případech možné, neboť ve vztahu k těmto dokladům zákon žádnou zvláštní výjimku neobsahuje.
 
Prakticky bude dodavatel postupovat tak, že do své elektronické nabídky zařadí originál záruční listiny v elektronické podobě (originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů).